Член 1 - Определения

В настоящите Общи условия следните термини имат следните значения:

Допълнително споразумение: споразумение, при което Потребителят придобива продукти, цифрово съдържание и / или услуги по отношение на споразумение за разстояние и тези стоки, цифрово съдържание и / или услуги се доставят от Предприемача или трета страна въз основа на споразумение между тази трета страна и предприемачът;
Период на размисъл: периодът, през който Потребителят може да използва правото си на отказ;
Потребител: физическото лице, което не действа за цели, свързани с неговата търговска, търговска, занаятчийска или професионална дейност;
Ден: календарен ден;
Цифрово съдържание: данни, произведени и доставени в цифров вид;
Договор за продължаващо изпълнение: договор за доставка на стоки, услуги и / или цифрово съдържание за определен период;
Устойчив носител на данни: всякакви средства, включително електронна поща, които позволяват на Потребителя или Предприемача да съхраняват лично информацията, насочена към него / нея, по такъв начин, че да бъде възможна бъдеща консултация и употреба през период, който съответства на целта, за която е предназначена информацията и което прави възможно непроменено възпроизвеждане на съхранената информация.
Право на отказ: опцията на потребителя да не продължи споразумението за разстояние в периода на охлаждане;
Предприемач: физическото лице на юридическо лице, което предоставя продукти, (достъп до) цифрово съдържание и / или услуги на потребителите от разстояние;
Дистанционен договор: договор, сключен от Предприемача и Потребителя в рамките на организирана система за продукти от дистанционна продажба, цифрово съдържание и / или услуги, при което се извършва изключителна или допълнителна употреба на една или повече технологии за комуникация от разстояние до заключението от договора;
Технология за комуникация от разстояние: средство, което да се използва за сключване на споразумение, без потребителят и предприемачът да бъдат заедно на едно и също място по едно и също време.Член 2 - Самоличността на предприемача

Име на предприемача: PrintCMR
Бизнес адрес: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандия
Адрес за посещение: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандия
Телефонен номер: + 31-651246097
Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.
Номер на търговската камара: NL 30182545
Идентификационен номер по ДДС: NL168977928B01

За превода на нидерландски: кликнете тук за повече информация.Член 3 - Приложимост

1. Настоящите Общи условия се прилагат за всяка оферта от Предприемача и за всеки договор от разстояние, сключен от Предприемача и Потребителя.

2. Преди сключване на договор от разстояние, Предприемачът предоставя безплатно и възможно най-скоро текста на настоящите Общи условия. Ако това е разумно невъзможно, Предприемачът посочва по какъв начин могат да бъдат проверени Общите условия и че те ще бъдат изпратени безплатно, ако е поискано, преди сключването на дистанционния договор.

3. Ако договорът от разстояние се сключва по електронен път, текстът на настоящите Общи условия, в отклонение от предишния раздел и преди сключването на договора от разстояние, може също да бъде предоставен на потребителя по електронен път по такъв начин, че потребителят да може лесно съхранявайте го на дългосрочен носител на данни. Ако това е разумно невъзможно, ще бъде посочено къде Общите условия могат да бъдат разглеждани по електронен път и че те ще бъдат изпращани по искане на потребителя безплатно, чрез електронни средства или по друг начин, преди сключване на договор от разстояние;

4. В случай, че в допълнение към настоящите Общи условия се прилагат специфични условия на продукт или услуга, вторият и третият параграф се прилагат съответно, а в случай на противоречиви условия, потребителят може винаги да обжалва приложимата разпоредба, че е най-благоприятно за него / нея.Член 4 - Офертата

1. Ако офертата е с ограничена продължителност или ако се прилагат определени условия, тя трябва да бъде изрично посочена в офертата.

2. Офертата съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти, цифрово съдържание и / или услуги. Описанието е подходящо подробно, за да даде възможност на потребителя да оцени адекватно продуктите, услугите и / или цифровото съдържание. Ако Предприемачът използва снимки, това са верни изображения на предлаганите продукти и / или услуги. Очевидните грешки или грешки в офертата не обвързват Предприемача.

3. Всички оферти съдържат такава информация, че за потребителя е ясно какви права и задължения са свързани с приемането на офертата.Член 5 - Договорът

1. При спазване на разпоредбите в параграф 4, договорът влиза в сила, когато потребителят приеме офертата и изпълни определените условия.

2. Ако Потребителят прие офертата по електронен път, Предприемачът незабавно потвърждава получаването, че е приел офертата по електронен път. Докато получаването на споменатото приемане не е потвърдено, Потребителят може да откаже договора.

3. Ако договорът е сключен по електронен път, Предприемачът ще предприеме подходящи технически и организационни мерки за сигурност за електронния трансфер на данни и ще осигури безопасна уеб среда. Ако Потребителят може да плати по електронен път, Предприемачът трябва да спазва подходящи мерки за сигурност.

4. Предприемачът може, в рамките на закона, да събира информация за способността на потребителя да изпълнява задълженията си за плащане и всички факти и фактори, свързани с отговорното сключване на договора от разстояние. Ако въз основа на резултатите от това разследване Предприемачът има основателни причини да не сключи договора, той има законно право да откаже поръчка или искане, подкрепено с мотиви, или да приложи специални условия към изпълнението.

5. Преди да достави продукта, Предприемачът изпраща следната информация заедно с продукта, услугата или цифровото съдържание в писмена форма или по такъв начин, че Потребителят да може да я съхранява по достъпен начин на дългосрочен носител на данни:
а. адресът за посещение на бизнес предприятието на Предприемача, където потребителят може да влезе в контакт с всякакви оплаквания;
б. условията, при които и начинът, по който потребителят може да упражни правото на отказ или, в зависимост от случая, ясна информация за освобождаването му от правото на отказ;
° С. информацията, съответстваща на съществуващите следпродажбени услуги и гаранции;
д. Цената включва всички данъци на продукта, услугата или цифровото съдържание, когато е приложимо, разходите за доставка и начина на плащане, доставка или изпълнение на дистанционния договор;
д. изискванията за анулиране на договора, ако договорът е с продължителност повече от една година или за неопределен период от време.
е. стандартния формуляр за отказ, ако потребителят има право на отказ.

6. В случай на продължаващ договор за изпълнение, предписанието в предходния параграф се прилага само за първата доставка.Член 6 - Право на отказ

В случай на продукти:

1. Потребителят може да откаже договор за покупка на продукт, без да посочва причините за период на размисъл от най-малко 14 дни. Предприемачът може да попита потребителя за причината за отказа, но не може да го принуди да посочи причината (причините).

2. Срокът за размисъл, посочен в подточка 1, започва в деня, в който продуктът е получен от Потребителя или от предварително определена от него трета страна, която не е превозвачът, или
а. ако Потребителят е поръчал няколко продукта в същия ред: денят, в който Потребителят или трето лице, назначено от него, са получили последния продукт. Предприемачът може да откаже поръчка на няколко продукта с различни дати на доставка, при условие че той ясно информира потребителя преди процеса на поръчка.
б. в случай че доставката на продукт се състои от няколко партиди или части: денят, в който Потребителят или трето лице, назначено от него, са получили последната партида или последната част.
° С. в случай на споразумение за редовна доставка на продукти през даден период: денят, в който Потребителят или определена от него трета страна са получили първия продукт.

В случай на услуги и цифрово съдържание, които не се доставят на физически носител:

3. Потребителят може да прекрати споразумение за услуги или споразумение за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на физически носител, без да посочва причините за най-малко 14 дни. Предприемачът може да попита потребителя относно причината за отказ, но не може да го принуди да посочи причината (причините).

4. Срокът за размисъл, посочен в член 3, започва в деня след сключването на споразумението.

Удължен период на размисъл за продукти, услуги и цифрово съдържание, които не са били доставени на физически носител, в случай че не е предоставена информация за правото на отказ:

5. Ако Предприемачът не е предоставил на Потребителя изискваната от закона информация за правото на отказ или не е предоставил стандартния формуляр за отказ, периодът за размисъл изтича дванадесет месеца след края на първоначалния период за размисъл в съответствие с периода за размисъл определени в предходните подточки на този член.

6. Ако Предприемачът е предоставил на Потребителя информацията, посочена в предходната статия, в рамките на дванадесет месеца след началния ден на първоначалния период на размисъл, периодът на размисъл изтича 14 дни след деня, в който Потребителят е получил информацията.


Член 7 - Задължения на потребителя по време на размисъл

1. През този период Потребителят се отнася внимателно с продукта и опаковката. Потребителят трябва да разопакова или използва продукта само до степента, необходима за установяване на естеството, характеристиките и ефекта на продукта. Водещият принцип е, че Потребителят може да борави и инспектира продукта само по начина, по който му е позволено да борави с продукт в магазин.

2. Потребителят носи отговорност само за намаляването на стойността на продукта, причинено от начина на работа с продукта, който е отишъл по-далеч от позволеното в подраздел 1.

3. Потребителят не носи отговорност за намаляването на стойността на продукта, ако Предприемачът не му е предоставил цялата правна информация относно правото на отказ преди сключване на Споразумението.Член 8 - Упражняване на правото на потребителя да се откаже и разходите

1. Ако Потребителят упражни правото си на отказ, той уведомява Предприемача еднозначно със стандартния формуляр за отказ в рамките на периода на размисъл.

2. Потребителят връща продукта или го доставя на (упълномощения представител на) Предприемача възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни, считано от деня след уведомяването, посочен в подточка 1. Това не е необходимо, ако предприемач предложи да събере продукта сам. Потребителят спазва периода на връщане на продукта във всеки случай, ако продуктът се върне преди изтичането на периода на размисъл.

3. Потребителят връща продукта с всички доставени аксесоари и ако е разумно възможно в оригиналното състояние и опаковка и в съответствие с разумни и ясни инструкции, дадени от Предприемача.

4. Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се поемат от потребителя.

5. Потребителят поема преките разходи за връщане на продукта. Ако Предприемачът не е докладвал, че Потребителят трябва да поеме тези разходи или ако Предприемачът е посочил, че ще поеме разходите сам, Потребителят не трябва да заплаща разходите за връщане на продукта.

6. Ако потребителят се оттегли, след като първо изрично е поискал изпълнението на услуга или доставката на газ, вода или електричество, които не са били готови за продажба, да не започне в ограничен обем или дадено количество по време на периода на размисъл, Потребителят заплаща на Предприемача сума, равна на частта от задължението, вече изпълнено към момента на оттеглянето, в сравнение с пълното спазване на задължението.

7. Потребителят не поема разходите за извършване на услуги за доставка на вода, газ или електричество, които не са били готови за продажба в ограничен обем или количество, или за доставка на топлофикация, ако
а. Предприемачът не е предоставил на Потребителя законово изисканата информация за правото на отказ, компенсация на разходите в случай на отказ или стандартния формуляр за отказ, или
б. ако потребителят не е изрично поискал изпълнението на услугата или доставката на газ, вода и електричество или централно отопление да започне по време на периода на размисъл.

8. Потребителят не поема никакви разходи за пълната или частична доставка на цифрово съдържание, което не се съхранява на физически носител, ако
а. преди доставката, той не е изрично дал съгласието си да започне изпълнението на споразумението преди края на периода на размисъл;
б. той не призна, че губи правото си на отказ, когато дава съгласие; или
° С. Предприемачът не успя да потвърди изявлението на Потребителя.

9. Ако потребителят упражни правото си на отказ, всички допълнителни споразумения приключват по силата на закон.Член 9 - Задължения на предприемача в случай на отказ

1. Ако Предприемачът направи възможно уведомяването за оттегляне по електронен път, той незабавно изпраща обратна разписка.

2. Предприемачът възстановява всички плащания, извършени от Потребителя, включително всички разходи за доставка, които Потребителят може да начисли за върнатия продукт, възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни след деня, в който Потребителят го е уведомил за оттеглянето. Освен ако Предприемачът не предложи сам да вземе продукта, той може да изчака с изплащане, докато не получи продукта или докато Потребителят докаже, че е върнал продукта, което от двете настъпи първо.

3. Предприемачът ще използва същите платежни средства, които е използвал Потребителят, освен ако Потребителят се съгласи с друг метод. Възстановяването е безплатно за Потребителя.

4. Ако Потребителят е избрал по-скъп метод на доставка вместо най-евтината стандартна доставка, Предприемачът не трябва да възстановява допълнителните разходи за по-скъпия метод.Член 10 - Изключване на правото на отказ

Предприемачът може да изключи следните продукти и услуги от правото на отказ, но само ако Предприемачът е уведомил това ясно, когато прави офертата или във всеки случай своевременно, преди да сключи договора:

1. Продукти или услуги с цена, която е обект на колебания на финансовия пазар, върху която Предприемачът няма влияние и които могат да възникнат в периода на оттегляне;

2. Споразумения, които се сключват по време на публичен търг. Публичният търг се дефинира като метод за продажба, при който Предприемачът предлага продукти, цифрово съдържание и / или услуги на Потребителя, който присъства лично или има възможност да присъства лично на търга под ръководството на продавач на търг и при който спечелилият търга се задължава да закупи продуктите, цифровото съдържание и / или услугите.

3. Споразумения за услуги след пълно изпълнение на услугата, но само ако
а. изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя; и
б. Потребителят заяви, че ще загуби правото си на отказ веднага щом Предприемачът изпълни изцяло споразумението.

4. Споразумения за услуги за предоставяне на настаняване, когато се предоставя определен период на изпълнение и освен за жилищни цели, транспорт на стоки, услуги за наем на автомобили и кетъринг;

5. Споразумения, свързани с развлекателни дейности, когато в споразумението е уговорена определена дата или период на изпълнение;

6. Продукти, произведени в съответствие със спецификациите на потребителя, които не са сглобяеми и които са произведени въз основа на индивидуален избор или решение на потребителя или които са предназначени за конкретно лице;

7. Нетрайни продукти или продукти с ограничена трайност.

8. запечатани продукти, които по здравословни или хигиенни причини не са подходящи за връщане и на които пломбата е счупена;

9. Продукти, които поради своето естество са необратимо смесени с други продукти;

10. Алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на споразумението, но доставката може да стане само след 30 дни и чиято реална стойност зависи от колебанията на пазара, които Предприемачът не може да повлияе.

11. запечатани аудио и видео записи и компютърни програми, на които пломбите са счупени след доставка;

12. Вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаменти за тях;

13. Доставка на цифрово съдържание, различно от физически носител, но само ако:
а. изпълнението е започнато с изричното предварително съгласие на потребителя;
б. Потребителят заяви, че с това ще загуби правото си на отказ.Статия 11 - Цената

1. Цените на предлаганите продукти и / или услуги не се повишават по време на срока на валидност, посочен в офертата, при условие че се промени цената поради промени в ставките на ДДС.

2. Противно на предходния параграф, Предприемачът може да предлага продукти или услуги, чиито цени са обект на колебания на финансовия пазар, които са извън контрола на Предприемача, на променливи цени. Офертата ще посочва възможността да бъде обект на колебания и факта, че всички посочени цени са целеви цени.

3. Увеличенията на цените в рамките на 3 месеца след сключване на договора са разрешени само ако са резултат от ново законодателство.

4. Увеличенията на цените от 3 месеца след сключване на договора са позволени само ако Предприемачът е предвидил това и
а. те са резултат от законови разпоредби или разпоредби, или
б. потребителят има правото да развали договора преди деня, в който започва увеличението на цената.

5. Всички цени, посочени в предоставянето на продукти или услуги, включват ДДС.Член 12 - Изпълнение на споразумение и допълнителна гаранция

1. Предприемачът гарантира, че продуктите и / или услугите отговарят на договора, със спецификациите, изброени в офертата, с разумни изисквания за използваемост и / или надеждност и със съществуващите законови разпоредби и / или правителствени разпоредби в деня на сключване на договора е сключен. Ако е уговорено, Предприемачът също така гарантира, че продуктът е подходящ за различна от нормалната употреба.

2. Допълнителна гаранция, предлагана от Предприемача, неговия Доставчик, Производител или Вносител, никога не засяга правата и претенциите, които Потребителят може да упражнява срещу Предприемача за неизпълнение на задълженията на Предприемача, ако Предприемачът не е изпълнил своите част от споразумението.

3. „Допълнителна гаранция“ означава всяко задължение на Предприемача, неговия Доставчик, Вносител или Производител, в който той преотстъпва определени права или искове на Потребителя, които надхвърлят изискванията на закона, в случай че не успее да спази своите част от споразумението.Член 13 - Доставка и изпълнение

1. Предприемачът полага най-добрите възможни грижи при резервиране на поръчки и изпълнение на поръчки за продукти и при оценка на заявки за предоставяне на услуги.

2. Мястото на доставка е на адреса, даден от Потребителя на Предприемача.

3. При надлежно спазване на разпоредбите в член 4 от настоящите Общи условия, Предприемачът ще изпълнява приетите поръчки с удобна скорост, но поне в рамките на 30 дни, освен ако не е уговорен друг срок за доставка. Ако доставката е забавена или ако поръчката не може да бъде изпълнена или може да бъде изпълнена само частично, Потребителят ще бъде информиран за това в рамките на един месец след поръчката. В такива случаи Потребителят има право да се откаже от договора безплатно и с право на евентуално обезщетение.

4. След отказ в съответствие с предходния параграф, Предприемачът връща плащането, извършено от Потребителя, незабавно, но поне в рамките на 30 дни след отказването.

5. Рискът от загуба и / или повреда на продуктите се носи от Предприемача до момента на доставката на Потребителя или предварително определен и уведомен на Потребителя представител, освен ако изрично не е уговорено друго.Член 14 - Продължаващи споразумения за изпълнение: продължителност, прекратяване и подновяване
Приключване

1. Потребителят може по всяко време да прекрати договор, който е бил сключен за неопределено време и който се простира до редовната доставка на продукти (включително електричество) или услуги, при надлежно спазване на правилата за прекратяване и при не повече от едномесечно предизвестие .

2. Потребителят може по всяко време да прекрати договор, сключен за определено време и който се простира до редовната доставка на продукти (включително електричество) или услуги в края на конкретния период, при надлежно спазване на правилата за прекратяване и подлежи на предизвестие не повече от един месец.

3. Потребителят може да отмени споразуменията, споменати в предходните параграфи:
- по всяко време и не трябва да се ограничава до прекратяване в определен момент или в даден период;
- поне по същия начин, както са сключени от него;
- по всяко време със същото известие, както Предприемачът е предвидил за себе си.
Разширение

4. Споразумение, сключено за определен период, който обхваща редовната доставка на продукти (включително електричество) или услуги, не може да бъде автоматично удължавано или подновявано за определен период.

5. Независимо от предходния параграф, договор за определен период, който се простира до редовната доставка на ежедневници, вестници, седмични вестници и списания, може мълчаливо да бъде подновен за определен период от най-много три месеца, ако потребителят може да прекрати това разширено споразумение към края на удължаването с предизвестие от най-много един месец.

6. Споразумение, сключено за определен период и което обхваща редовната доставка на продукти или услуги, може да бъде удължено мълчаливо за неопределен период, само ако Потребителят може да го отмени по всяко време с предизвестие от един месец. Известието е най-много три месеца във ваза договорът е за доставка на ежедневници, вестници и седмичници и списания, които се случват редовно, но по-малко от веднъж месечно.

7. Споразумението с ограничена продължителност на редовната доставка на пробни ежедневници, вестници, седмичници и списания (пробен или уводен абонамент) не се подновява мълчаливо и приключва автоматично след пробния или въвеждащия период.

Продължителност
8. Ако продължителността на договора е повече от една година, Потребителят може да прекрати договора по всяко време след една година с предизвестие не повече от един месец, освен ако разумността и справедливостта не се противопоставят на прекратяването преди края на договорения срок .
Член 15 - Плащане

1. Освен ако не е предвидено друго в споразумението или в допълнителните условия, сумите, които трябва да плати Потребителят, трябва да бъдат уредени в рамките на 14 дни след периода на размисъл, или ако няма период на размисъл в рамките на 14 дни след сключване на споразумението. В случай на споразумение за предоставяне на услуга, този период започва в деня, в който Потребителят получи потвърждението за споразумението.

2. При продажба на продукти на Потребители не е разрешено договарянето на авансово плащане от над 50% в Общите условия. Ако е уговорено авансово плащане, Потребителят не може да предяви никакво право по отношение на изпълнението на въпросната поръчка или въпросната / ите услуга / и преди да извърши договореното авансово плащане.

3. Потребителят е длъжен да информира незабавно Предприемача за възможни неточности в данните за плащане, които са били дадени или посочени.

4. В случай, че Потребителят не е изпълнил навреме задължението (ята си) за плащане и Предприемачът му е посочил, че плащането е закъсняло и е позволил на Потребителя период от 14 дни да изпълни задълженията си за плащане, Потребителят е да заплати законната лихва върху дължимата сума и Предприемачът има право да начисли на потребителя всички извънсъдебни разходи по събиране. Тези извънсъдебни разходи по събиране възлизат на не повече от 15% за непогасени суми до 2,500 евро, 10% за следващите 2,500 евро и 5% за следващите 5000 евро, с минимум 40 евро. Предприемачът може да се отклони от гореспоменатите суми и проценти в полза на Потребителя.
Член 16 - Процедура за подаване на жалби

1. Предприемачът разполага с достатъчно уведомена процедура за жалби и обработва жалбата в съответствие с тази процедура за жалби.

2. Жалбите относно изпълнението на договора се представят изцяло и ясно описани на Предприемача в разумен срок след като Потребителят открие дефектите

3. На подадените до Предприемача жалби се отговаря в срок от 14 дни след датата на получаване. Ако жалбата изисква предвидимо по-дълго време за обработка, Предприемачът ще отговори в рамките на 14 дни с известие за получаване и индикация кога Потребителят може да очаква по-подробен отговор.

4. Ако жалбата не може да бъде разрешена чрез съвместна консултация в рамките на разумен срок или в рамките на 3 месеца след подаване на жалбата, ще възникне спор, отворен за правилата за уреждане на спорове.
Член 17 - Спорове

1. Договорите между Предприемача и Потребителя, за които се прилагат настоящите Общи условия, се уреждат изключително от холандското законодателство.

2. При надлежно спазване на изложените по-долу разпоредби, споровете между Потребителя и Предприемача относно формирането или изпълнението на договори, свързани с продукти или услуги, които Предприемачът трябва да достави или вече е доставил, могат да бъдат подадени както от Потребителя, така и от предприемачът към Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Хага (Ден Хааг) (www.sgc.nl).

3. Спорът се разглежда от холандския комитет по спорове [Geschillencommissie] само ако потребителят е подал жалбата си до предприемача в разумен срок.

4. Спорът трябва да е бил изпратен в писмена форма до Geschillencommissie Webshop в срок от три месеца след възникването на спора.

5. Ако Потребителят желае да подаде спор до Geschillencommissie, Предприемачът е обвързан с този избор. Когато Предприемачът желае да заведе спора в Geschillencommissie, Потребителят трябва да се произнесе писмено в рамките на пет седмици след писмено искане от Предприемача дали той желае или иска спорът да бъде разгледан от компетентния съд. Ако Предприемачът не е чул за опцията на Потребителя в рамките на пет седмици, Предприемачът има право да предаде спора на компетентния съд.

6. Решението на Geschillencommissie ще бъде взето при условията, определени в правилата на Арбитражната комисия (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Решението, взето от Geschillencommissie, е задължителен съвет.

7. Комитетът по спорове няма да разглежда спорове или ще преустанови разглеждането му, ако на Предприемача бъде даден мораториум, фалира или действително е приключил стопанската си дейност, преди Комисията да е разгледала спор по време на изслушването и да е издала окончателно решение.Член 18 - Допълнителни разпоредби или дерогации

Допълнителните разпоредби и / или дерогации от настоящите Общи условия не трябва да бъдат в ущърб на Потребителя и трябва да бъдат изготвени в писмен вид или записани по такъв начин, че Потребителят да ги съхранява по достъпен начин на дългосрочен носител на данни.Член 19 - Изменения на Общите условия

1. Настоящите Общи условия няма да бъдат променяни освен в консултация с холандската Consumentenbond (Асоциация на потребителите).

2. Измененията на настоящите Общи условия са валидни само след публикуване по подходящ начин, при условие че в случай на подходящи изменения, разпоредбата, която е най-благоприятна за Потребителя, ще има предимство по време на валидността на офертата.