Član 1 - Definicije

U ovim Opštim uslovima, sledeći termini imaju sledeća značenja:

Dodatni sporazum: sporazum u kojem Potrošač pribavlja proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge u vezi sa sporazumom na daljinu i ova roba, digitalni sadržaj i / ili usluge pružaju Preduzetnik ili treća strana na osnovu dogovora između tu treću stranu i Preduzetnika;
Period refleksije: period tokom kojeg Potrošač može da iskoristi svoje pravo na povlačenje;
Potrošač: fizičko lice koje ne postupa u svrhe koje se odnose na njegove komercijalne, trgovačke, zanatske ili profesionalne aktivnosti;
Dan: kalendarski dan;
Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
Ugovor o kontinuiranom radu: ugovor kojim se isporučuje roba, usluge i / ili digitalni sadržaj u određenom periodu;
Održivi nosač podataka: bilo koji način, uključujući e-poštu, koji omogućava potrošaču ili poduzetniku da pohrani informacije koje su mu lično upućene na takav način da buduće konsultacije i korištenje budu moguće u periodu koji odgovara svrsi za koju je informacija namijenjena i što omogućava nesmetanu reprodukciju pohranjenih informacija.
Pravo na odustajanje: Potrošačeva opcija da ne nastavi sa sporazumom o udaljenosti u periodu hlađenja;
Poduzetnik: fizičko lice koje pruža proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i / ili uslugama potrošačima na daljinu;
Ugovor na daljinu: ugovor zaključen od strane Poduzetnika i Potrošača u okviru organizovanog sistema za prodaju proizvoda na daljinu, digitalnog sadržaja i / ili usluga, pri čemu se isključivo ili dodatno koristi jedna ili više tehnologija komunikacije na daljinu do zaključka ugovora;
Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstvo koje se koristi za zaključivanje sporazuma, a da potrošač i poduzetnik ne budu istovremeno na istom mjestu.Član 2 - Identitet poduzetnika

Ime preduzetnika: PrintCMR
Poslovna adresa: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Holandija
Adresa za posjete: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Broj telefona: + 31-651246097
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.
Broj Privredne komore: NL 30182545
Identifikacioni broj PDV-a: NL168977928B01

Za prevod na holandski: kliknite ovdje za više informacija.Član 3 - Primjenjivost

1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na bilo koju ponudu Preduzetnika i na bilo koji ugovor na daljinu koji zaključe Poduzetnik i Potrošač.

2. Prije zaključenja ugovora na daljinu, poduzetnik će staviti na raspolaganje tekst ovih Općih uvjeta besplatno i što je prije moguće. Ako je to razumno nemoguće, poduzetnik će naznačiti na koji način se mogu pregledati Opći uvjeti i da će biti poslani besplatno ako se to zatraži, prije zaključenja ugovora na daljinu.

3. Ako se ugovor na daljinu zaključi elektroničkim putem, tekst ovih Općih uvjeta, u odstupanju od prethodnog odjeljka i prije sklapanja ugovora na daljinu, potrošaču se također može dostaviti elektroničkim putem na takav način da potrošač može lako pohranite ga na dugoročni nosač podataka. Ako je to razumno nemoguće, bit će navedeno gdje se Opći uvjeti mogu pregledati elektroničkim putem i kojima će oni biti poslani na zahtjev potrošača besplatno, bilo elektroničkim putem ili na neki drugi način, prije zaključenja ugovora na daljinu;

4. U slučaju da se uz ove Opće uvjete primjenjuju određeni uslovi proizvoda ili usluge, drugi i treći paragraf primjenjuju se u skladu s tim, au slučaju kontradiktornih uvjeta, potrošač se uvijek može žaliti na važeću odredbu da je najpovoljniji za njega / nju.Član 4 - Ponuda

1. Ako je ponuda ograničena ili ako se primjenjuju određeni uvjeti, ona će biti izričito navedena u ponudi.

2. Ponuda sadrži potpun i tačan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili usluga koje se nude. Opis je odgovarajuće detaljan kako bi potrošaču omogućio adekvatnu procjenu proizvoda, usluga i / ili digitalnog sadržaja. Ako Poduzetnik koristi slike, to su istinite slike proizvoda i / ili usluga koje se pružaju. Očigledne greške ili greške u ponudi ne obvezuju poduzetnika.

3. Sve ponude sadrže takve informacije da je Potrošaču jasno koja su prava i obaveze vezane za prihvatanje ponude.Član 5 - Ugovor

1. Podložno odredbama iz stava 4., ugovor postaje važeći kada je potrošač prihvatio ponudu i ispunio postavljene uvjete.

2. Ako je Potrošač prihvatio ponudu elektroničkim putem, Poduzetnik će odmah potvrditi prijem da je prihvatio ponudu elektroničkim putem. Sve dok potvrda o prihvaćanju nije potvrđena, Potrošač može odbiti ugovor.

3. Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za elektronički prijenos podataka i osigurati sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će poštivati ​​odgovarajuće sigurnosne mjere.

4. Preduzetnik može, u granicama zakona, prikupiti informacije o sposobnosti potrošača da ispuni svoje obaveze plaćanja i svim činjenicama i faktorima bitnim za odgovorno zaključivanje ugovora na daljinu. Ako, djelujući na rezultatima ove istrage, Poduzetnik ima valjane razloge da ne zaključi ugovor, ima zakonsko pravo odbiti nalog ili zahtjev potkrijepljen razlozima ili priložiti posebne uvjete provedbi.

5. Prije isporuke proizvoda, poduzetnik će poslati sljedeće podatke zajedno s proizvodom, uslugom ili digitalnim sadržajem u pisanom obliku ili na takav način da ih potrošač može na pristupačan način pohraniti na dugoročni nosač podataka:
a. adresa za posjetu poslovnog objekta poduzetnika gdje potrošač može stupiti u kontakt sa bilo kojim prigovorom;
b. uslove pod kojima i način na koji potrošač može ostvariti pravo na odustajanje ili, ovisno o slučaju, jasne informacije o njegovom izuzeću od prava na odustajanje;
c. informacije koje odgovaraju postojećim postprodajnim uslugama i garancijama;
d. Cijena koja uključuje sve poreze proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, gdje je primjenjivo, troškove isporuke i način plaćanja, isporuke ili implementacije ugovora na daljinu;
e. uslove za otkazivanje ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili na neodređeno vreme.
f. standardni obrazac za povlačenje ako potrošač ima pravo na povlačenje.

6. U slučaju trajnog ugovora o izvršenju, odredba u prethodnom paragrafu odnosi se samo na prvu isporuku.Član 6 - Pravo na odustajanje

U slučaju proizvoda:

1. Potrošač može odbiti ugovor o kupovini proizvoda bez navođenja razloga za period razmišljanja od najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu odustajanja, ali ga ne može prisiliti da navede svoje razloge.

2. Razdoblje za razmatranje iz podtočke 1. započinje na dan kada potrošač primi proizvod ili treća strana koju je on unaprijed odredio i koja nije prijevoznik, ili
a. ako je Potrošač naručio nekoliko proizvoda istim redoslijedom: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednji proizvod. Poduzetnik može odbiti narudžbu nekoliko proizvoda s različitim datumima isporuke pod uvjetom da potrošača jasno obavijesti prije postupka narudžbe.
b. u slučaju da se isporuka proizvoda sastoji od nekoliko serija ili dijelova: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednju seriju ili zadnji dio.
c. u slučaju sporazuma o redovnoj isporuci proizvoda tokom određenog razdoblja: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio prvi proizvod.

U slučaju usluga i digitalnog sadržaja koji se ne isporučuju na fizičkom prijevozniku:

3. Potrošač može raskinuti ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču bez navođenja razloga tokom najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu odustajanja, ali ga ne može prisiliti da navede svoje razloge.

4. Razdoblje za razmatranje iz člana 3. započinje narednog dana nakon zaključenja sporazuma.

Produženi period refleksije za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nije dostavljen na fizičkom prevozniku u slučaju da nema informacija o pravu povlačenja:

5. Ako Poduzetnik nije potrošaču pružio zakonski tražene informacije o pravu na odustajanje ili nije pružio standardni obrazac za odustajanje, period za razmišljanje istječe dvanaest mjeseci nakon završetka prvobitnog razdoblja za razmišljanje u skladu s periodom za razmišljanje utvrđenih u prethodnim podtačkama ovog člana.

6. Ako je Poduzetnik pružio Potrošaču informacije iz prethodnog članka u roku od dvanaest mjeseci nakon početnog dana prvobitnog razdoblja razmatranja, period odražavanja ističe 14 dana nakon dana kada je Potrošač primio informacije.


Član 7. - Obaveze potrošača za vrijeme razmišljanja

1. Tijekom tog razdoblja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. Potrošač će raspakirati ili koristiti proizvod samo onoliko koliko je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i učinka proizvoda. Vodeće načelo je da potrošač može rukovati proizvodom i pregledavati ga samo na način na koji mu je dozvoljeno da rukuje proizvodom u prodavnici.

2. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda uzrokovano načinom rukovanja proizvodom koji je otišao dalje od dopuštenog u pododjeljku 1.

3. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu poduzetnik prije zaključenja Ugovora nije pružio sve pravne informacije o pravu na odustajanje.Član 8. - Ostvarivanje prava potrošača na odustajanje i troškove

1. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, dužan je nedvosmisleno obavijestiti poduzetnika sa standardnim obrascem za odustajanje u roku za razmišljanje.

2. Potrošač će vratiti proizvod ili ga dostaviti (ovlaštenom predstavniku) Poduzetniku što je prije moguće, ali u roku od 14 dana računajući od dana koji slijedi nakon obavijesti iz podtačke 1. To ne mora biti učinjeno ako poduzetnik se ponudio da sam sakupi proizvod. Potrošač je promatrao period vraćanja proizvoda u svakom slučaju ako se proizvod vrati prije isteka razdoblja refleksije.

3. Potrošač će vratiti proizvod sa svim isporučenim priborom i ako je razumno moguće u originalnom stanju i pakovanju, u skladu sa razumnim i jasnim uputama koje je dao Poduzetnik.

4. Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno izvršavanje prava na odustajanje padaju na potrošača.

5. Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda. Ako poduzetnik nije prijavio da potrošač mora snositi ove troškove ili ako je poduzetnik naglasio da će troškove snositi sam, potrošač ne mora platiti troškove povrata proizvoda.

6. Ako se potrošač povuče nakon što je prvo izričito zatražio da obavljanje usluge ili opskrba plinom, vodom ili električnom energijom koja nije pripremljena za prodaju ne započne u ograničenom obimu ili u zadanoj količini tokom razmisljanja, Potrošač će platiti Poduzetniku iznos koji je jednak dijelu obaveze koja je već izvršena u trenutku povlačenja u odnosu na potpuno ispunjenje obaveze.

7. Potrošač ne snosi troškove za obavljanje usluga opskrbe vodom, plinom ili električnom energijom koje nisu bile spremne za prodaju u ograničenoj količini ili količini, ili za opskrbu daljinskim grijanjem ako
a. Poduzetnik nije potrošaču pružio zakonom propisane informacije o pravu na odustajanje, naknadi troškova u slučaju odustajanja ili standardnom obrascu za odustajanje, ili
b. ako Potrošač nije izričito zatražio da se obavljanje usluge ili opskrba plinom, vodom i električnom energijom ili daljinsko grijanje započne tokom perioda razmišljanja.

8. Potrošač ne snosi troškove pune ili djelomične isporuke digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nosaču ako
a. prije isporuke, nije izričito pristao započeti izvršavanje sporazuma prije kraja razdoblja;
b. nije priznao da je izgubio pravo na odustajanje prilikom davanja pristanka; ili
c. poduzetnik nije potvrdio izjavu potrošača.

9. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, svi dodatni ugovori prestaju po zakonu.Član 9. - Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja

1. Ako poduzetnik omogući obavještenje o odustajanju elektroničkim putem, odmah će poslati povratnicu.

2. Poduzetnik će nadoknaditi sve uplate koje je izvršio potrošač, uključujući sve troškove isporuke koje potrošač može naplatiti za vraćeni proizvod, što je prije moguće, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač obavijestio o odustajanju. Ako Poduzetnik ne ponudi da sam prikupi proizvod, može čekati s povratom dok ne primi proizvod ili dok Potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome što se prije dogodi.

3. Poduzetnik će koristiti isto sredstvo plaćanja kao i potrošač, osim ako potrošač ne pristane na drugi način. Povrat je besplatan za Potrošača.

4. Ako se potrošač odlučio za skuplji način isporuke umjesto najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplji način.Član 10 - Isključivanje prava na povlačenje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava povlačenja, ali samo ako je Poduzetnik to jasno obavijestio prilikom izrade ponude ili u svakom slučaju pravovremeno prije zaključenja ugovora:

1. proizvodi ili usluge sa cijenom koja je podložna oscilacijama na finansijskom tržištu na koje preduzetnik nema uticaja i koji se mogu pojaviti u periodu povlačenja;

2. Ugovori zaključeni tokom javne licitacije. Javna dražba definira se kao način prodaje kojim Poduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge Potrošaču koji je lično prisutan ili ima mogućnost da bude lično prisutan na aukciji pod vodstvom dražitelja i pri čemu uspješni ponuđač je dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge.

3. Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvršenja usluge, ali samo ako
a. izvedba je započela uz izričitu prethodnu saglasnost potrošača; i
b. potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na odustajanje čim poduzetnik u potpunosti izvrši sporazum.

4. Ugovori o uslugama za omogućavanje smještaja kada je predviđen određeni period provedbe, osim za rezidencijalne svrhe, prijevoz robe, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstva;

5. Sporazumi u vezi sa slobodnim aktivnostima kada je ugovor određen datum ili period izvođenja;

6. Proizvodi proizvedeni u skladu sa potrošačkim specifikacijama koji nisu prefabrikovani i proizvedeni su na osnovu individualnog izbora ili odluke potrošača ili su namenjeni određenoj osobi;

7. Kvarljivi proizvodi ili proizvodi ograničene trajnosti.

8. zapečaćeni proizvodi koji iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vraćanje i čiji je pečat slomljen;

9. Proizvodi koji se po svojoj prirodi nepovratno miješaju s drugim proizvodima;

10. Alkoholna pića čija je cijena dogovorena zaključenjem sporazuma, ali čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost zavisi od kolebanja na tržištu na koje preduzetnik ne može uticati.

11. Zapečaćeni audio i video zapisi i računarski programi čiji su pečati polomljeni nakon isporuke;

12. Novine, periodični časopisi ili časopisi, osim pretplate na njih;

13. Dostava digitalnog sadržaja osim na fizičkom nosaču, ali samo ako:
a. izvedba je započeta uz izričitu prethodnu saglasnost potrošača;
b. Potrošač je izjavio da će time izgubiti pravo na odustajanje.Članak 11 - Cijena

1. Cijene proizvoda i / ili usluga koje se pružaju neće se povisiti tokom perioda važenja navedenog u ponudi, podložno promjenama cijena zbog promjena u stopama PDV-a.

2. Suprotno prethodnom paragrafu, Preduzetnik može nuditi proizvode ili usluge čije su cijene podložne oscilacijama na finansijskom tržištu koje su izvan kontrole Preduzetnika, po promenljivim cenama. U ponudi će biti navedena mogućnost podložnosti fluktuacijama i činjenica da su naznačene cijene ciljne cijene.

3. Povećanja cijena u roku od 3 mjeseca nakon zaključenja ugovora dozvoljena su samo ako su rezultat novog zakonodavstva.

4. Povećanja cijena od 3 mjeseca nakon zaključenja ugovora dozvoljena su samo ako je poduzetnik to odredio i
a. rezultat su zakonskih propisa ili odredbi, ili
b. Potrošač je ovlašten otkazati ugovor prije dana kada cijena počinje.

5. Sve cijene naznačene u pružanju proizvoda ili usluga uključuju PDV.Član 12. - Izvršenje sporazuma i dodatna garancija

1. Poduzetnik garantuje da su proizvodi i / ili usluge u skladu sa ugovorom, sa specifikacijama navedenim u ponudi, sa razumnim zahtevima upotrebljivosti i / ili pouzdanosti i sa postojećim zakonskim odredbama i / ili vladinim propisima na dan zaključenja ugovora je zaključen. Ako se dogovori, poduzetnik također garantira da je proizvod pogodan za drugu upotrebu, a ne za uobičajenu upotrebu.

2. Dodatna garancija koju nudi poduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada neće utjecati na prava i zahtjeve koje potrošač može ostvariti prema poduzetniku zbog neispunjavanja preduzetnikovih obaveza ako poduzetnik nije uspio ispuniti svoje obveze. dio sporazuma.

3. Pod "dodatnom garancijom" podrazumijeva se svaka obaveza Poduzetnika, njegovog Dobavljača, Uvoznika ili Proizvođača u kojem potrošaču ustupa određena prava ili potraživanja koja idu dalje nego što je zakonski potrebno u slučaju da ne ispuni svoje dio sporazuma.Član 13 - Isporuka i izvršenje

1. Preduzetnik će pružati najbolju moguću brigu prilikom rezerviranja narudžbi i izvršavanja narudžbi proizvoda i prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.

2. Mjesto isporuke je na adresi koju je potrošač dao poduzetniku.

3. Uz dužno poštovanje odredbi člana 4. ovih Opštih uslova, Preduzetnik će izvršiti prihvaćene naloge prikladnom brzinom, ali najmanje u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugi rok isporuke. Ako je dostava odgođena ili ako se narudžba ne može ispuniti ili se može ispuniti samo djelomično, potrošač će biti obaviješten o tome u roku od mjesec dana nakon narudžbe. U takvim slučajevima, Potrošač ima pravo odbiti ugovor besplatno i s pravom na moguću naknadu.

4. Nakon odbijanja u skladu s prethodnim stavkom, Poduzetnik će vratiti uplatu koju je izvršio Potrošač odmah, ali najmanje u roku od 30 dana nakon odbijanja.

5. Rizik od gubitka i / ili oštećenja proizvoda snosit će Poduzetnik do trenutka isporuke Potrošaču ili unaprijed imenovanom predstavniku i obaviještenom od strane Potrošača, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.Član 14. - Ugovori o kontinuiranom izvršenju: trajanje, raskid i obnova
završetak

1. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, uz pravilno poštivanje pravila o raskidu i uz prethodnu najavu najkasnije mjesec dana .

2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je zaključen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga na kraju određenog razdoblja, uz odgovarajuće poštivanje pravila o raskidu i predmet ne više od jednog mjeseca.

3. Potrošač može otkazati ugovore spomenute u prethodnim paragrafima:
- u bilo koje vrijeme i ne ograničavajući se na raskid u određeno vrijeme ili u određenom periodu;
- barem na isti način na koji ih je zaključio;
- u svakom trenutku s istom obavijesti koju je Preduzetnik sam sebi odredio.
produžetak

4. Sporazum sklopljen na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se automatski produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.

5. Bez obzira na prethodni paragraf, ugovor na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu dostavu dnevnih listova, novina, nedeljnih novina i časopisa, može se prešutno obnoviti za određeni period od najviše tri mjeseca ako Potrošač može raskinuti ovaj produženi ugovor pred kraj produženja, uz najavu od najviše mjesec dana.

6. Ugovor zaključen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako ga potrošač može otkazati u bilo kojem trenutku uz najavu od mjesec dana. Obavijest traje najviše tri mjeseca, jer se ugovor odnosi na isporuku dnevnih listova, novina, tjednika i časopisa koji se redovito javljaju, ali rjeđe od jednom mjesečno.

7. Sporazum s ograničenim trajanjem redovne isporuke probnih dnevnih listova, novina, nedeljnika i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne prećutno se obnavlja i automatski prestaje nakon probnog ili uvodnog perioda.

trajanje
8. Ako je trajanje ugovora duže od jedne godine, Potrošač može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme nakon jedne godine, uz najavu od najviše jednog mjeseca, osim ako se razumnost i poštenje ne odupru raskidu prije isteka dogovorenog roka .
Član 15 - Plaćanje

1. Ako u ugovoru ili dodatnim uslovima nije drugačije određeno, iznosi koje potrošač mora platiti moraju se podmiriti u roku od 14 dana nakon razdoblja odražavanja, ili ako razdoblja za razmirivanje ne postoji u roku od 14 dana nakon zaključenja sporazuma. U slučaju sporazuma o pružanju usluge, ovaj period počinje teći na dan kada je Potrošač dobio potvrdu sporazuma.

2. Kada prodajete proizvode potrošačima, nije dozvoljeno ugovaranje predujma većeg od 50% u Općim uvjetima. Ako je dogovorena avansna uplata, Potrošač ne može ostvariti nikakvo pravo u vezi sa izvršenjem predmetne narudžbe ili predmetne usluge prije izvršenja dogovorene avansne uplate.

3. Potrošač je dužan poduzetnika odmah obavijestiti o mogućim netačnostima u detaljima plaćanja koje su mu date ili navedene.

4. U slučaju da potrošač nije na vrijeme ispunio svoje obveze plaćanja, a poduzetnik mu je naglasio da je plaćanje zakasnilo i omogućilo potrošaču 14 dana da ispuni svoje obaveze plaćanja, potrošač je da plati zakonsku kamatu na iznos koji treba platiti, a Poduzetnik ima pravo da potrošača tereti za sve vansudske troškove naplate. Ovi vansudski troškovi naplate iznose najviše 15% za neizmirene iznose do 2,500 €, 10% za sljedećih 2,500 € i 5% za sljedećih 5000 €, s najmanje 40 €. Poduzetnik može odstupiti od gore navedenih iznosa i procenti u korist potrošača.
Član 16 - Postupak po prigovoru

1. Poduzetnik će imati uspostavljen postupak dovoljno prijavljenog prigovora i on će postupati po prigovoru u skladu s ovim postupkom prigovora.

2. Žalbe na izvršenje ugovora podnose se poduzetniku u potpunosti i jasno opisane u razumnom roku nakon što je potrošač otkrio nedostatke

3. Na pritužbe podnesene Poduzetniku odgovoriće se u roku od 14 dana od datuma prijema. Ako žalba zahtijeva predvidivo duže vrijeme za rješavanje, Poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.

4. Ako se žalba ne može riješiti zajedničkim savjetovanjem u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseca nakon podnošenja žalbe, doći će do spora koji je otvoren za pravila rješavanja spora.
Član 17 - Sporovi

1. Ugovori između Preduzetnika i Potrošača na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uređeni su isključivo holandskim zakonom.

2. Uz dužno poštivanje dolje navedenih odredbi, sporove između Potrošača i Poduzetnika oko formiranja ili izvršavanja ugovora koji se odnose na proizvode ili usluge koje Poduzetnik mora isporučiti ili ih je već isporučio mogu podnijeti i Potrošač i poduzetnik u Geschillencommisse Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Hag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Holandski odbor za sporove [Geschillencommissie] rješava spor samo ako je potrošač podnio svoju žalbu poduzetniku u razumnom roku.

4. Spor je morao biti dostavljen u pisanom obliku Geschillencommissie Webshop u roku od tri mjeseca od nastanka spora.

5. Ako potrošač želi podnijeti spor Geschillencommissieu, poduzetnik je vezan ovim izborom. Kada Poduzetnik želi podnijeti spor Geschillencommissieu, Potrošač mora u roku od pet tjedana nakon pisanog zahtjeva Poduzetnika dati izjavu o tome želi li ili želi da spor rješava nadležni sud. Ako poduzetnik nije čuo za potrošačevu opciju u roku od pet tjedana, poduzetnik ima pravo podnijeti spor nadležnom sudu.

6. Odluka Geschillencommissea donijet će se pod uvjetima utvrđenim pravilima Arbitražne komisije (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Odluka koju je donio Geschillencommissie je obavezujući savjet.

7. Odbor za sporove neće rješavati spor ili će ga prekinuti ako se poduzetniku odobri moratorij, bankrotira ili stvarno završi svoje poslovne aktivnosti prije nego što je Komisija riješila spor na ročištu i donijela konačnu odluku.Član 18 - Dodatne odredbe ili odstupanja

Dodatne odredbe i / ili odstupanja od ovih Općih uvjeta ne bi trebale biti na štetu potrošača i moraju biti napisane ili zabilježene na takav način da ih potrošač može na pristupačan način pohraniti na dugoročni nosač podataka.Član 19 - Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja

1. Ovi Opći uvjeti neće se mijenjati osim u dogovoru s holandskim Consumentenbondom (udruženjem potrošača).

2. Izmjene i dopune ovih Uslova i odredbi važe samo nakon objavljivanja na odgovarajući način, pod uslovom da u slučaju odgovarajućih izmjena i dopuna, najpovoljnija za potrošača, prevladava tokom važenja ponude.