Článek 1 - Definice

V těchto Smluvních podmínkách mají následující výrazy následující významy:

Dodatečná dohoda: smlouva, ve které spotřebitel získává výrobky, digitální obsah a / nebo služby s ohledem na smlouvu na dálku a tyto zboží, digitální obsah a / nebo služby dodává Podnikatel nebo třetí strana na základě dohody mezi tato třetí strana a podnikatel;
Doba reflexe: doba, po kterou spotřebitel může využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
Spotřebitel: fyzická osoba, která nekoná pro účely související s obchodními, obchodními, řemeslnými nebo odbornými činnostmi;
Den: kalendářní den;
Digitální obsah: data vyrobená a dodávaná v digitální formě;
Smlouva o pokračování v plnění: smlouva sloužící k dodání zboží, služeb a / nebo digitálního obsahu v daném období;
Udržitelný nosič dat: jakýkoli prostředek, včetně e-mailu, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které mu jsou osobně adresovány, takovým způsobem, který umožňuje budoucí konzultace a využití během období, které odpovídá účelu, pro který jsou informace určeny a která umožňuje nezměněnou reprodukci uložené informace.
Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele nepokračovat ve lhůtě na rozmyšlenou v dohodě o vzdálenosti;
Podnikatel: fyzická osoba právnické osoby, která poskytuje produkty, přístup k digitálnímu obsahu a službám spotřebitelům na dálku;
Smlouva uzavřená na dálku: smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému pro výrobky na dálku, digitální obsah a / nebo služby, přičemž výlučné nebo dodatečné využívání jedné nebo více technologií komunikace na dálku až do konce smlouvy;
Technologie pro komunikaci na dálku: prostředek, který se má použít k uzavření dohody, aniž by byli spotřebitel a podnikatel společně na stejném místě současně.Článek 2 - Totožnost podnikatele

Jméno podnikatele: PrintCMR
Obchodní adresa: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemsko
Adresa pro návštěvu: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemsko
Telefonní číslo: + 31-651246097
Emailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
Obchodní komora číslo: NL 30182545
Identifikační číslo DPH: NL168977928B01

Pro překlad do holandštiny: klikněte zde pro více informací.Článek 3 - Použitelnost

1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku od podnikatele a na jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem na dálku.

2. Před uzavřením smlouvy na dálku podnikatel bezplatně a co nejdříve zpřístupní text těchto všeobecných podmínek. Pokud je to přiměřeně nemožné, podnikatel uvede, jakým způsobem je možné zkontrolovat všeobecné podmínky a že budou na požádání zaslány bezplatně před uzavřením smlouvy na dálku.

3. Je-li smlouva uzavřená na dálku elektronicky, může být spotřebiteli dodáno znění těchto všeobecných podmínek, odchylně od předchozí části a před uzavřením smlouvy na dálku, elektronicky tak, aby spotřebitel mohl snadno uložte jej na dlouhodobý datový nosič. Pokud je to přiměřeně nemožné, bude upřesněno, kde lze Všeobecné podmínky zobrazit elektronicky a na které budou zaslány bezplatně na žádost spotřebitele, a to buď elektronickými prostředky, nebo jiným způsobem, před uzavřením smlouvy na dálku;

4. V případě, že kromě těchto všeobecných podmínek platí zvláštní podmínky produktu nebo služby, použije se odpovídajícím způsobem druhý a třetí odstavec a v případě rozporuplných podmínek se může spotřebitel vždy odvolat na příslušné ustanovení, které je pro něj nejpříznivější.Článek 4 - Nabídka

1. Má-li nabídka omezenou dobu trvání nebo platí-li určité podmínky, musí to být v nabídce výslovně uvedeno.

2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a / nebo služeb. Popis je vhodně podrobný, aby umožnil spotřebiteli adekvátně posoudit produkty, služby nebo digitální obsah. Pokud podnikatel využívá obrázky, jedná se o pravdivé obrázky poskytovaných produktů a / nebo služeb. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nezavazují podnikatele.

3. Všechny nabídky obsahují takové informace, že spotřebiteli je jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojeny s přijetím nabídky.Článek 5 - Smlouva

1. S výhradou ustanovení odstavce 4 smlouva nabývá platnosti, když spotřebitel nabídku přijme a splní stanovené podmínky.

2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronickými prostředky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronickými prostředky. Dokud nebude potvrzeno přijetí uvedeného přijetí, může spotřebitel smlouvu vypovědět.

3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření pro elektronický přenos dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, musí podnikatel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

4. Podnikatel může v mezích zákona shromažďovat informace o schopnosti spotřebitele dostát svým platebním závazkům a o všech skutečnostech a faktorech relevantních pro odpovědné uzavření smlouvy uzavřené na dálku. Pokud má podnikatel na základě výsledků tohoto šetření pádné důvody pro neuzavření smlouvy, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost podloženou důvody nebo k realizaci připojit zvláštní podmínky.

5. Před dodáním produktu podnikatel zašle společně s produktem, službou nebo digitálním obsahem následující informace písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na dlouhodobém datovém nosiči:
A. návštěvní adresa provozovny podnikatele, kde může spotřebitel kontaktovat jakékoli stížnosti;
b. podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení, případně jasné informace o tom, že je z práva na odstoupení vyňat;
C. informace odpovídající stávajícím poprodejním službám a zárukám;
d. Cena včetně všech daní z produktu, služby nebo digitálního obsahu, případně náklady na doručení a způsob platby, dodání nebo provádění smlouvy na dálku;
E. požadavky na zrušení smlouvy, pokud smlouva trvá déle než jeden rok nebo na dobu neurčitou.
F. standardní formulář pro odstoupení, pokud má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

6. V případě smlouvy o pokračujícím plnění se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.Článek 6 - Právo na odstoupení

V případě produktů:

1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy na produkt bez udání důvodu po dobu nejméně 14 dnů. Podnikatel se může zeptat spotřebitele na důvod odstoupení, ale nemůže ho donutit, aby uvedl svůj důvod (důvody).

2. Lhůta pro zamyšlení uvedená v pododstavci 1 začíná dnem, kdy je výrobek obdržen spotřebitelem nebo jím předem jmenovanou třetí stranou, která není dopravcem, nebo
A. pokud si spotřebitel objednal několik produktů ve stejné objednávce: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdrželi poslední produkt. Podnikatel může odmítnout objednávku několika produktů s různými termíny dodání za předpokladu, že jasně informuje spotřebitele před procesem objednávky.
b. v případě, že dodávka produktu sestává z několika šarží nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím pověřená třetí osoba obdrželi poslední dávku nebo poslední část.
C. v případě dohody o pravidelné dodávce produktů během daného období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba obdrželi první produkt.

V případě služeb a digitálního obsahu, který není dodán na fyzickém nosiči:

3. Spotřebitel může ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo dohodu o dodávce digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči, bez udání důvodu po dobu nejméně 14 dnů. Podnikatel se může zeptat spotřebitele na důvod odstoupení, ale nemůže ho donutit, aby uvedl svůj důvod (důvody).

4. Lhůta pro zamyšlení uvedená v článku 3 začíná dnem následujícím po uzavření dohody.

Prodloužené období odrazu pro produkty, služby a digitální obsah, které nebyly dodány na fyzickém nosiči v případě, že nejsou poskytnuty žádné informace o právu na odstoupení od smlouvy:

5. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo neposkytl standardní formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta na rozmyšlenou uplyne dvanáct měsíců po skončení původní doby na rozmyšlenou v souladu s dobou na rozmyšlenou stanoveno v předchozích pododstavcích tohoto článku.

6. Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím článku do dvanácti měsíců od počátečního dne původní doby reflexe, lhůta reflexe uplyne 14 dnů po dni, kdy spotřebitel informace obdržel.


Článek 7 - Povinnosti spotřebitele v době reflexe

1. Během této doby bude spotřebitel zacházet s výrobkem a obalem opatrně. Spotřebitel rozbalí nebo použije produkt pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a účinku produktu. Hlavní zásadou je, že spotřebitel smí s výrobkem zacházet a kontrolovat jej pouze takovým způsobem, jakým je mu dovoleno zacházet s výrobkem v obchodě.

2. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty produktu způsobené způsobem zacházení s produktem, který šel dále, než je povoleno v pododdílu 1.

3. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud mu podnikatel před uzavřením smlouvy neposkytl všechny právní informace o právu na odstoupení.Článek 8 - Výkon práva spotřebitele na odstoupení a náklady

1. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení, oznámí to podnikateli jednoznačně se standardním formulářem pro odstoupení ve lhůtě na zamyšlení.

2. Spotřebitel vrátí produkt nebo jej dodá (oprávněnému zástupci) podnikateli co nejdříve, ale do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení uvedeném v pododstavci 1. To nemusí být provedeno, pokud podnikatel nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Spotřebitel sledoval období vrácení produktu v každém případě, pokud je produkt vrácen před vypršením doby reflexe.

3. Spotřebitel vrátí produkt s veškerým dodaným příslušenstvím, je-li to přiměřeně možné v původním stavu a balení a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny podnikatele.

4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy leží na spotřebiteli.

5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu. Pokud podnikatel neoznámil, že tyto náklady musí nést spotřebitel, nebo pokud podnikatel poukázal na to, že náklady ponese sám, nemusí spotřebitel náklady na vrácení produktu uhradit.

6. Pokud spotřebitel odstoupí poté, co poprvé výslovně požádal, aby v průběhu období reflexe nebylo zahájeno poskytování služby nebo dodávka plynu, vody nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji, v omezeném množství nebo daném množství, Spotřebitel zaplatí podnikateli částku, která se rovná části závazku již splněného v době odstoupení od smlouvy ve srovnání s úplným plněním povinnosti.

7. Spotřebitel nenese náklady na poskytování služeb na dodávku vody, plynu nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji v omezeném množství nebo množství, ani na dodávku dálkového vytápění, pokud
A. podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, náhradě nákladů v případě odstoupení od smlouvy ani o standardním formuláři pro odstoupení od smlouvy, nebo
b. pokud Spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení poskytování služby nebo dodávky plynu, vody a elektřiny nebo dálkového vytápění během období reflexe.

8. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu neuloženého na fyzickém nosiči, pokud
A. před dodávkou výslovně nesouhlasil se zahájením plnění dohody před koncem období reflexe;
b. neuznal ztrátu svého práva na odstoupení při udělení souhlasu; nebo
C. podnikatel nepotvrdil prohlášení spotřebitele.

9. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, všechny další dohody končí zákonem.Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení

1. Pokud podnikatel umožní oznámení o odstoupení od smlouvy elektronickými prostředky, neprodleně zašle potvrzení o návratu.

2. Podnikatel uhradí veškeré platby provedené spotřebitelem, včetně veškerých nákladů na doručení, které může spotřebitel za vrácený produkt účtovat, co nejdříve, ale do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámil odstoupení. Pokud podnikatel nenabízí, že si produkt vyzvedne sám, může s platbou počkat, až produkt obdrží, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt vrátil, podle toho, co nastane dříve.

3. Podnikatel použije stejné platební prostředky, jaké použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem. Náhrada je spotřebiteli bezplatná.

4. Pokud se spotřebitel rozhodl pro levnější způsob doručení místo nejlevnějšího standardního doručení, nemusí podnikatel uhradit dodatečné náklady za dražší způsob.Článek 10 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit následující produkty a služby z práva odstoupit od smlouvy, avšak pouze tehdy, pokud o tom podnikatel jasně oznámil při předkládání nabídky nebo včas včas před uzavřením smlouvy:

1. Výrobky nebo služby s cenou, která podléhá fluktuacím na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv a které se mohou vyskytnout během období výběru;

2. Dohody, které jsou uzavřeny během veřejné dražby. Veřejná dražba je definována jako metoda prodeje, při níž podnikatel nabízí produkty, digitální obsah a / nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo má možnost být osobně přítomen na aukci pod vedením dražebníka a přičemž úspěšný dražitel je povinen zakoupit produkty, digitální obsah a / nebo služby.

3. Smlouvy o službách, po úplném provedení služby, ale pouze pokud
A. výkon začal s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že ztratí právo na odstoupení, jakmile podnikatel plně provede dohodu.

4. Dohody o službách týkající se zpřístupnění ubytování, pokud je poskytnuto určité období provádění, a jiné než pro obytné účely, přepravu zboží, pronájem automobilů a stravování;

5. Dohody týkající se volnočasových aktivit, pokud je ve smlouvě sjednáno určité datum nebo období plnění;

6. Výrobky vyrobené v souladu se specifikacemi spotřebitele, které nejsou prefabrikované a které jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které jsou určeny pro konkrétní osobu;

7. Výrobky podléhající rychlé zkáze nebo výrobky s omezenou trvanlivostí.

8. Uzavřené výrobky, které ze zdravotních nebo hygienických důvodů nejsou vhodné k vrácení, a jejichž pečeť byla porušena;

9. Výrobky, které jsou svou povahou nevratně smíchány s jinými výrobky;

10. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech, a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit.

11. Uzavřené zvukové a obrazové záznamy a počítačové programy, jejichž plomby byly po dodání porušeny;

12. Noviny, periodika nebo časopisy, s výjimkou jejich předplatného;

13. Dodání digitálního obsahu jinak než na fyzickém nosiči, ale pouze pokud:
A. výkon byl zahájen s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele;
b. spotřebitel uvedl, že tím ztratí právo na odstoupení od smlouvy.Článek 11 - cena

1. Ceny poskytovaných produktů a / nebo služeb se během doby platnosti uvedené v nabídce nezvyšují, s výhradou změn cen v důsledku změn sazeb DPH.

2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu, které jsou mimo kontrolu podnikatele, za proměnlivé ceny. V nabídce bude uvedena možnost kolísání a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílovými cenami.

3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno, pouze pokud je výsledkem nové legislativy.

4. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno, pouze pokud to podnikatel stanovil a
A. jsou výsledkem právních předpisů nebo ujednání, nebo
b. spotřebitel má oprávnění zrušit smlouvu přede dnem, kdy začíná zvyšování ceny.

5. Všechny ceny uvedené při poskytování produktů nebo služeb jsou včetně DPH.Článek 12 - Plnění dohody a zvláštní záruka

1. Podnikatel zaručuje, že produkty a / nebo služby jsou v souladu se smlouvou, se specifikacemi uvedenými v nabídce, s přiměřenými požadavky na použitelnost a / nebo spolehlivost a se stávajícími zákonnými ustanoveními a / nebo vládními předpisy v den uzavření smlouvy byl uzavřen. Pokud je to dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že produkt je vhodný pro jiné než běžné použití.

2. Zvláštní záruka nabízená podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neovlivní práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli uplatnit v případě nesplnění povinností podnikatele, pokud podnikatel nesplnil své povinnosti část dohody.

3. „Extra zárukou“ se rozumí každý závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, kterému postoupí spotřebiteli určitá práva nebo nároky, které jdou nad rámec zákonných požadavků v případě, že nesplní své povinnosti část dohody.Článek 13 - Dodání a provedení

1. Podnikatel bude při rezervaci objednávek a provádění objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb postupovat s maximální péčí.

2. Místem dodání je adresa uvedená spotřebitelem podnikateli.

3. Při řádném dodržení ustanovení článku 4 těchto všeobecných podmínek provede podnikatel přijaté objednávky pohodlnou rychlostí, nejméně však do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jiné dodací období. Pokud došlo ke zpoždění dodávky nebo pokud nelze objednávku vyplnit nebo je možné ji vyplnit jen částečně, bude o tom spotřebitel informován do jednoho měsíce od objednání. V takových případech je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bezplatně as právem na případnou náhradu.

4. Po odstoupení v souladu s předchozím odstavcem vrátí podnikatel platbu provedenou spotřebitelem neprodleně, nejméně však do 30 dnů po odstoupení.

5. Riziko ztráty a / nebo poškození produktů ponese podnikatel až do doby dodání spotřebiteli nebo předem jmenovaný zástupce, který je spotřebiteli oznámen, pokud není výslovně dohodnuto jinak.Článek 14 - Dohody o pokračujícím plnění: trvání, ukončení a obnovení
Ukončení

1. Spotřebitel může kdykoli vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, s řádným dodržováním pravidel o ukončení a s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc .

2. Spotřebitel může kdykoli vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na určitou dobu a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb na konci konkrétního období, s řádným dodržováním pravidel ukončení a s výhradou nejvýše jednoho měsíce předem.

3. Spotřebitel může zrušit smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
- kdykoli a neomezovat se pouze na ukončení v určitou dobu nebo v daném období;
- přinejmenším stejným způsobem, jaký uzavřel on;
- za všech okolností se stejným oznámením, jaké si podnikatel stanovil sám.
Prodloužení

4. Dohodu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze automaticky prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.

5. Bez ohledu na předchozí odstavec může být smlouva na dobu určitou, která sahá až k pravidelnému doručování deníků, novin, týdeníků a časopisů, mlčky obnovena nejvýše na dobu tří měsíců, pokud může spotřebitel tuto prodlouženou dohodu vypovědět ke konci prodloužení s oznámením nejvýše jednoho měsíce.

6. Dohodu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů nebo služeb, lze tichým způsobem prodloužit na dobu neurčitou, pokud ji může spotřebitel kdykoli zrušit s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Výpověď je nanejvýš tři měsíce, ve smlouvě se jedná o dodávku deníků, novin a týdeníků a časopisů, které se objevují pravidelně, ale méně než jednou za měsíc.

7. Dohoda s omezenou dobou pravidelného doručování zkušebních deníků, novin, týdeníků a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) se automaticky neobnovuje a končí automaticky po zkušebním nebo úvodním období.

Trvání
8. Je-li doba trvání smlouvy delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu vypovědět kdykoli po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce, pokud ukončení smlouvy před koncem sjednané doby neodporuje přiměřenost a nestrannost. .
Článek 15 - Platba

1. Není-li v dohodě nebo v dodatečných podmínkách stanoveno jinak, částky, které má spotřebitel zaplatit, musí být vyrovnány do 14 dnů po období reflexe, nebo pokud do 14 dnů po uzavření smlouvy není lhůta pro reflexi stanovena. V případě dohody o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet dnem, kdy spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.

2. Při prodeji produktů spotřebitelům není povoleno sjednávat zálohu ve výši více než 50% ve všeobecných podmínkách. Pokud byla dohodnuta záloha, Spotřebitel nemůže před provedením dohodnuté zálohy uplatnit žádné právo týkající se provedení dané objednávky nebo dotyčné služby (služeb).

3. Spotřebitel je povinen neprodleně informovat podnikatele o možných nepřesnostech v údajích o platbě, které byly uvedeny nebo uvedeny.

4. V případě, že spotřebitel včas nesplnil své platební povinnosti, a podnikatel ho upozornil, že platba byla opožděná, a poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů na splnění platebních povinností, spotřebitel je zaplatit zákonný úrok ze splatné částky a podnikatel je oprávněn účtovat spotřebiteli veškeré mimosoudní náklady na inkaso. Tyto mimosoudní inkasní náklady nepřesahují 15% u zbývajících částek do 2,500 10 EUR, 2,500% u následujících 5 5000 EUR a 40% za následujících XNUMX XNUMX EUR, minimálně XNUMX EUR. Podnikatel se může od výše uvedených částek odchýlit a procenta ve prospěch spotřebitele.
Článek 16 - Reklamační řád

1. Podnikatel musí mít zaveden dostatečně oznámený postup vyřizování stížností a vyřizovat stížnosti v souladu s tímto stížností.

2. Stížnosti na plnění smlouvy budou podnikateli podány plně a jasně popsány v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel zjistil vady

3. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelnou delší dobu pro vyřízení, podnikatel odpoví do 14 dnů s oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

4. Pokud stížnost nelze vyřešit společnou konzultací v přiměřené lhůtě nebo do 3 měsíců od podání stížnosti, dojde ke sporu, který je předmětem pravidel pro řešení sporů.
Článek 17 - Spory

1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem.

2. Při řádném dodržení níže uvedených ustanovení mohou spory mezi spotřebitelem a podnikatelem o uzavření nebo plnění smluv týkajících se produktů nebo služeb, které podnikatel musí dodat nebo již dodal, podat jak spotřebitel, tak spotřebitel podnikatel Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Nizozemský výbor pro spory [Geschillencommissie] řeší spor pouze tehdy, pokud spotřebitel podal stížnost podnikateli v přiměřené lhůtě.

4. Spor musí být předložen písemně Geschillencommissie Webshop do tří měsíců od vzniku sporu.

5. Pokud si spotřebitel přeje předložit spor Geschillencommissie, je podnikatel touto volbou vázán. Pokud si podnikatel přeje podat spor Geschillencommissie, musí spotřebitel písemně promluvit do pěti týdnů od písemné žádosti podnikatele, zda si to přeje nebo chce, aby spor byl projednán příslušným soudem. Pokud podnikatel o možnosti spotřebitele ve lhůtě pěti týdnů neslyšel, je oprávněn předložit spor příslušnému soudu.

6. Rozhodnutí Geschillencommissie bude přijato za podmínek stanovených v pravidlech Arbitrážní komise (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Rozhodnutí Geschillencommissie je závazné.

7. Výbor pro spory nebude spor řešit nebo jej přeruší, pokud je podnikateli uděleno moratorium, dojde k bankrotu nebo skutečně ukončí svoji podnikatelskou činnost, než Komise na jednání projedná spor a vydá konečné rozhodnutí.Článek 18 - Dodatečná ustanovení nebo odchylky

Další ustanovení a / nebo odchylky od těchto všeobecných podmínek by neměla být na úkor spotřebitele a musí být vyhotovena písemně nebo zaznamenána takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na dlouhodobý datový nosič.Článek 19 - Změny Všeobecných podmínek

1. Tyto všeobecné podmínky nebudou změněny jinak než po konzultaci s Dutch Consumentenbond (Asociace spotřebitelů).

2. Změny těchto podmínek jsou platné pouze po jejich náležitém zveřejnění za předpokladu, že v případě příslušných změn bude během platnosti nabídky platit ustanovení, které je pro spotřebitele nejvýhodnější.