1. Pants - Definīcijas

Šajos noteikumos un noteikumos šādiem terminiem ir šāda nozīme:

Papildu līgums: līgums, kurā Patērētājs iegūst produktus, digitālo saturu un / vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu un šīs preces, digitālo saturu un / vai pakalpojumus piegādā uzņēmējs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šī trešā puse un uzņēmējs;
Pārdomu periods: periods, kurā Patērētājs var izmantot savas atteikuma tiesības;
Patērētājs: fiziska persona, kas nerīkojas saistībā ar viņa komercdarbību, tirdzniecību, amatniecību vai profesionālo darbību;
Diena: kalendāra diena;
Digitālais saturs: dati, kas sagatavoti un piegādāti digitālā formātā;
Darbības turpināšanas līgums: līgums, kas kalpo preču, pakalpojumu un / vai digitālā satura piegādei noteiktā laika posmā;
Ilgtspējīgs datu nesējs: jebkuri līdzekļi, tostarp e-pasts, kas ļauj patērētājam vai uzņēmējam glabāt viņam personiski adresētu informāciju tādā veidā, kas padara iespējamu turpmāku apspriešanos un izmantošanu laikā, kas atbilst mērķim, kuram šī informācija ir paredzēta un kas padara nemainītu saglabātas informācijas reproducēšanu.
Atteikuma tiesības: patērētāja iespēja neturpināt distances līgumu atdzišanas laikā;
Uzņēmējs: juridiska persona, kas sniedz produktus, (piekļuvi) digitālajam saturam un / vai pakalpojumus patērētājiem no attāluma;
Attāluma līgums: līgums, ko uzņēmējs un patērētājs noslēdzis organizētās tālpārdošanas produktu, digitālā satura un / vai pakalpojumu sistēmas ietvaros, ar kuru vienpusēji vai papildus tiek izmantota viena vai vairākas distances saziņas tehnoloģijas līdz noslēgumam. līgumu;
Attālinātās saziņas tehnoloģija: līdzeklis, kas jāizmanto, lai noslēgtu līgumu bez Patērētāja un Uzņēmēja atrašanās vienlaikus vienā un tajā pašā vietā.2. pants - Uzņēmēja identitāte

Uzņēmēja nosaukums: PrintCMR
Uzņēmuma adrese: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Netherlands
Apmeklējuma adrese: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nīderlande
Tālruņa numurs: + 31-651246097
Epasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu.
Tirdzniecības palātas numurs: NL 30182545
PVN identifikācijas numurs: NL168977928B01

Tulkojums holandiešu valodā: noklikšķiniet šeit, lai iegūtu vairāk informācijas.3. Pants - Piemērojamība

1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem uzņēmēja piedāvājumiem un visiem distances līgumiem, ko noslēdzis uzņēmējs un patērētājs.

2. Pirms distances līguma noslēgšanas uzņēmējs šo Vispārīgo noteikumu tekstu dara pieejamu bez maksas un cik drīz vien iespējams. Ja tas ir pamatoti neiespējami, uzņēmējs norāda, kādā veidā var pārbaudīt Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, un pirms tālāka līguma noslēgšanas tie tiks nosūtīti bez maksas, ja to pieprasīs.

3. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, šo Vispārīgo noteikumu tekstu, atkāpjoties no iepriekšējās sadaļas un pirms distances līguma noslēgšanas, Patērētājam var piegādāt arī elektroniski tādā veidā, lai Patērētājs varētu ērti glabājiet to ilgtermiņa datu nesējā. Ja tas ir pamatoti neiespējami, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, kur Vispārīgos noteikumus un nosacījumus var apskatīt elektroniski un uz kuriem pēc Patērētāja pieprasījuma tos nosūta bez maksas, vai nu elektroniski, vai citādi;

4. Ja papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemērots īpašs produkta vai pakalpojuma nosacījums, attiecīgi tiek piemērota otrā un trešā daļa, un pretrunīgu noteikumu un nosacījumu gadījumā Patērētājs vienmēr var atsaukties uz piemērojamo noteikumu, ka viņam / viņai ir vislabvēlīgākais.4. Pants - Piedāvājums

1. Ja piedāvājuma termiņš ir ierobežots vai ja tiek piemēroti noteikti nosacījumi, tas ir skaidri jānorāda piedāvājumā.

2. Piedāvājums satur pilnu un precīzu piedāvāto produktu, digitālā satura un / vai pakalpojumu aprakstu. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt produktus, pakalpojumus un / vai digitālo saturu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie ir patiesie piedāvāto produktu un / vai pakalpojumu attēli. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas piedāvājumā nesaista Uzņēmēju.

3. Visos piedāvājumos ir tāda informācija, ka Patērētājam ir skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu.5. pants - Līgums

1. Ievērojot 4. punkta noteikumus, līgums stājas spēkā, kad Patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu un izpildījis noteiktos noteikumus.

2. Ja Patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, uzņēmējs nekavējoties apstiprina, ka ir saņēmis piedāvājumu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Kamēr minētās pieņemšanas saņemšana nav apstiprināta, Patērētājs var atteikties no līguma.

3. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, Uzņēmējs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus elektroniskai datu pārsūtīšanai un nodrošinās drošu tīmekļa vidi. Ja Patērētājs var norēķināties elektroniski, Uzņēmējam jāievēro atbilstoši drošības pasākumi.

4. Uzņēmējs, ievērojot likuma robežas, var apkopot informāciju par Patērētāja spēju izpildīt savas maksājumu saistības, kā arī visus faktus un faktorus, kas ir svarīgi, lai atbildīgi noslēgtu distances līgumu. Ja uzņēmējam, rīkojoties pēc šīs izmeklēšanas rezultātiem, ir pamatoti iemesli līguma nenoslēgšanai, viņam ir likumīgas tiesības atteikt pasūtījumu vai pieprasījumu, ko pamato iemesli, vai pievienot īstenošanai īpašus nosacījumus.

5. Pirms produkta piegādes uzņēmējs rakstveidā vai tādā veidā, lai patērētājs varētu to pieejamā veidā uzglabāt ilgtermiņa datu nesējā, rakstveidā vai tādā veidā, lai patērētājs to varētu glabāt pieejamā veidā:
a. Uzņēmēja uzņēmuma apmeklējuma adrese, kur Patērētājs var sazināties ar visām sūdzībām;
b. nosacījumus un kārtību, kādā Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai, attiecīgā gadījumā, skaidru informāciju par to, ka viņš ir atbrīvots no atteikuma tiesībām;
c. informāciju, kas atbilst esošajiem pēcpārdošanas pakalpojumiem un garantijām;
d. Cena, kurā iekļauti visi produkta, pakalpojuma vai digitālā satura nodokļi, attiecīgā gadījumā piegādes izmaksas un maksājuma veids, piegādes vai piegādes līguma izpilde;
e. prasības līguma anulēšanai, ja līguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai uz nenoteiktu laiku.
f. standarta atsaukšanas veidlapa, ja patērētājam ir atteikuma tiesības.

6. Ja līgums tiek turpināts, iepriekšējā punkta noteikums attiecas tikai uz pirmo piegādi.6. Pants - Atteikuma tiesības

Produktu gadījumā:

1. Patērētājs var atteikties no produkta pirkuma līguma, nepamatojot vismaz 14 dienu pārdomu periodu. Uzņēmējs var jautāt Patērētājam par atteikuma iemeslu, bet nevar piespiest viņu norādīt iemeslu (-us).

2. Pārdomu periods, kas minēts 1. apakšpunktā, sākas dienā, kad produktu saņēmis patērētājs vai viņa iepriekš iecelta trešā persona, kas nav pārvadātājs, vai
a. ja Patērētājs pasūtīja vairākus produktus vienā un tajā pašā secībā: diena, kurā Patērētājs vai viņa iecelta trešā persona saņēma pēdējo preci. Uzņēmējs var atteikt vairāku preču pasūtīšanu ar atšķirīgiem piegādes datumiem ar nosacījumu, ka viņš pirms pasūtīšanas skaidri par to informē Patērētāju.
b. ja preces piegāde sastāv no vairākām partijām vai daļām: diena, kurā Patērētājs vai viņa iecelta trešā persona saņēma pēdējo partiju vai pēdējo daļu.
c. ja tiek panākta vienošanās par regulāru preču piegādi noteiktā laika posmā: diena, kurā Patērētājs vai viņa iecelta trešā persona saņēma pirmo preci.

Pakalpojumu un digitālā satura gadījumā, kas netiek piegādāti fiziskajā nesējā:

3. Patērētājs var uzteikt līgumu par pakalpojumiem vai digitālā satura piegādes līgumu, kas netiek piegādāts fiziskā nesējā, vismaz 14 dienu laikā nepamatojot. Uzņēmējs var jautāt Patērētājam par atteikuma iemeslu, bet nevar piespiest viņu norādīt iemeslu (-us).

4. Pārdomu periods, kas minēts 3. pantā, sākas nākamajā dienā pēc nolīguma noslēgšanas.

Paplašināts pārdomu periods produktiem, pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas nav piegādāts fiziskajam pārvadātājam, ja nav sniegta informācija par atteikuma tiesībām:

5. Ja Uzņēmējs nav sniedzis Patērētājam likumīgi prasīto informāciju par atteikuma tiesībām vai nav iesniedzis atteikuma standarta veidlapu, pārdomu periods beidzas divpadsmit mēnešus pēc sākotnējā pārdomu perioda beigām saskaņā ar pārdomu periodu noteikts šī panta iepriekšējos apakšpunktos.

6. Ja Uzņēmējs sniedza Patērētājam iepriekšējā pantā minēto informāciju divpadsmit mēnešu laikā pēc sākotnējā pārdomu perioda sākuma dienas, pārdomu laiks beidzas 14 dienas pēc dienas, kad Patērētājs saņēma informāciju.


7. pants - Patērētāja pienākumi pārdomu laikā

1. Šajā periodā patērētājs ar produktu un iepakojumu rīkojas uzmanīgi. Patērētājs izpakē vai lieto preci tikai tiktāl, cik tas nepieciešams produkta rakstura, īpašību un iedarbības noteikšanai. Pamatprincips ir tāds, ka Patērētājs drīkst rīkoties ar produktu un pārbaudīt to tikai tādā veidā, kādā ir atļauts rīkoties ar produktu veikalā.

2. Patērētājs ir atbildīgs tikai par produkta vērtības samazināšanos, ko izraisa apstrādes veids, kas pārsniedz 1. apakšnodaļā atļauto.

3. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Uzņēmējs pirms Līguma noslēgšanas nav sniedzis viņam visu juridisko informāciju par atteikuma tiesībām.8. pants - Patērētāja atteikuma tiesību un izmaksu izmantošana

1. Ja Patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, viņš pārdomu laikā nepārprotami paziņo uzņēmējam, izmantojot atteikuma standarta veidlapu.

2. Patērētājs atdod preci vai piegādā to uzņēmējam (pilnvarotajam pārstāvim) pēc iespējas ātrāk, bet 14 dienu laikā, skaitot no dienas pēc 1. apakšpunktā minētā paziņojuma. Tas nav jādara, ja uzņēmējs piedāvāja produktu savākt pats. Patērētājs jebkurā gadījumā ievēroja preces atgriešanas periodu, ja prece tiek atgriezta pirms pārdomu perioda beigām.

3. Patērētājs atdod preci ar visiem piegādātajiem piederumiem un, ja tas ir pamatoti iespējams, oriģinālā stāvoklī un iepakojumā, kā arī saskaņā ar uzņēmēja sniegtajām pamatotajām un skaidrajām norādēm.

4. Pareizas un savlaicīgas atteikuma tiesību izmantošanas risks un pierādīšanas pienākums gulstas uz Patērētāju.

5. Patērētājs sedz preces atgriešanas tiešās izmaksas. Ja Uzņēmējs nav ziņojis, ka šīs izmaksas jāsedz Patērētājam vai ja Uzņēmējs norādīja, ka izmaksas sedz pats, Patērētājam nav jāmaksā preces atgriešanas izmaksas.

6. Ja Patērētājs atteicas pēc pirmā nepārprotama pieprasījuma, lai pārdomu laikā pakalpojuma sniegšana vai gāzes, ūdens vai elektrības piegāde, kas nav gatava pārdošanai, netiktu uzsākta ierobežotā apjomā vai noteiktā daudzumā, Patērētājs samaksā uzņēmējam summu, kas ir vienāda ar pienākuma daļu, kas jau izpildīta atteikuma brīdī, salīdzinot ar saistību pilnīgu izpildi.

7. Patērētājs nesedz izmaksas par ūdens, gāzes vai elektroenerģijas piegādes pakalpojumu sniegšanu, kas nebija sagatavots pārdošanai ierobežotā apjomā vai daudzumā, vai par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem, ja
a. uzņēmējs nav sniedzis Patērētājam likumā prasīto informāciju par atteikuma tiesībām, izmaksu kompensāciju atteikuma gadījumā vai atteikuma standarta veidlapu, vai
b. ja Patērētājs nav skaidri pieprasījis, lai pārdomu laikā tiktu sākta pakalpojuma sniegšana vai gāzes, ūdens un elektrības piegāde vai centralizētā siltumapgāde.

8. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par pilnīgu vai daļēju digitālā satura piegādi, kas nav saglabāts fiziskā nesējā, ja
a. pirms piegādes viņš nav skaidri piekritis sākt līguma izpildi pirms pārdomu perioda beigām;
b. dodot piekrišanu, viņš neatzina, ka zaudējis atteikuma tiesības; vai
c. Uzņēmējs neapstiprināja Patērētāja apgalvojumu.

9. Ja Patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, visi papildu līgumi beidzas saskaņā ar likumu.9. pants - Uzņēmēja pienākumi atteikšanās gadījumā

1. Ja uzņēmējs elektroniski paziņo par atteikšanos, viņš nekavējoties nosūta atgriešanās kvīti.

2. Uzņēmējs atlīdzina visus Patērētāja veiktos maksājumus, ieskaitot visas piegādes izmaksas, kuras Patērētājs var iekasēt par atgriezto preci, cik drīz vien iespējams, bet 14 dienu laikā pēc dienas, kad Patērētājs viņam paziņoja par atteikumu. Ja vien Uzņēmējs nepiedāvā preci savākt pats, viņš var gaidīt ar atmaksu, līdz saņems produktu vai līdz brīdim, kad Patērētājs pierādīs, ka ir atgriezis preci, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

3. Uzņēmējs izmanto tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus izmantoja Patērētājs, ja vien Patērētājs nepiekrīt citai metodei. Patērētājam atlīdzība ir bez maksas.

4. Ja Patērētājs lētākās standarta piegādes vietā izvēlējās dārgāku piegādes veidu, Uzņēmējam nav jāatmaksā papildu izmaksas par dārgāku metodi.10 pants - Atteikuma tiesību izslēgšana

Uzņēmējs var atsaukt šādus produktus un pakalpojumus no atteikuma tiesībām, bet tikai tad, ja uzņēmējs to skaidri paziņo, veicot piedāvājumu vai jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas:

1. Produkti vai pakalpojumi ar cenu, kas ir pakļauta finanšu tirgus svārstībām, uz kuriem Uzņēmējam nav ietekmes un kas var notikt atteikšanās periodā;

2. Līgumi, kas tiek noslēgti publiskas izsoles laikā. Publiska izsole tiek definēta kā pārdošanas metode, ar kuru Uzņēmējs piedāvā produktus, digitālo saturu un / vai pakalpojumus Patērētājam, kurš ir personīgi klāt vai kuram ir iespēja personīgi piedalīties izsolē izsoles rīkotāja vadībā un ar kuru veiksmīgais pretendents ir pienākums iegādāties produktus, digitālo saturu un / vai pakalpojumus.

3. Pakalpojumu līgumi pēc pakalpojuma pilnīgas izpildes, bet tikai tad, ja
a. izrāde sākās ar Patērētāja nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu; un
b. patērētājs paziņoja, ka zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz uzņēmējs būs pilnībā izpildījis līgumu.

4. Pakalpojumu līgumi, lai padarītu izmitināšanu pieejamu, ja tiek nodrošināts noteikts īstenošanas periods, izņemot dzīvošanai, preču pārvadāšanai, automašīnu nomas pakalpojumiem un ēdināšanai;

5. Līgumi, kas saistīti ar atpūtas aktivitātēm, ja līgumā ir noteikts noteikts izpildes datums vai periods;

6. Produkti, kas ražoti saskaņā ar Patērētāja specifikācijām un nav izgatavoti un kas ražoti, pamatojoties uz Patērētāja individuālu izvēli vai lēmumu, vai ir paredzēti konkrētai personai;

7. Ātri bojājoši produkti vai produkti ar ierobežotu izturību.

8. noslēgti izstrādājumi, kas veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ nav piemēroti atpakaļ nosūtīšanai un kuriem ir salauzts zīmogs;

9. Produkti, kas pēc savas būtības ir neatgriezeniski sajaukti ar citiem produktiem;

10. Alkoholiskie dzērieni, par kuru cenu ir panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru patiesā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras Uzņēmējs nevar ietekmēt.

11. Aizzīmogoti audio un video ieraksti un datorprogrammas, kurām pēc piegādes tika salauzti zīmogi;

12. Laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot to abonementus;

13. Digitālā satura piegāde, izņemot fizisku nesēju, bet tikai tad, ja:
a. izrāde tika sākta ar Patērētāja skaidru iepriekšēju piekrišanu;
b. patērētājs paziņoja, ka šādi rīkojoties, viņš zaudēs atteikuma tiesības.11 pants - cena

1. Piedāvājumā norādītā derīguma termiņa laikā piedāvāto produktu un / vai pakalpojumu cenas netiek paaugstinātas, ja cenas mainās PVN likmju izmaiņu dēļ.

2. Pretēji iepriekšējam punktam uzņēmējs par mainīgām cenām var piedāvāt produktus vai pakalpojumus, kuru cenas ir pakļautas finanšu tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar kontrolēt. Piedāvājumā būs norādīta iespēja pakļauties svārstībām un fakts, ka norādītās cenas ir mērķa cenas.

3. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja to nosaka jauni tiesību akti.

4. Cenu paaugstināšana pēc 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja Uzņēmējs to ir noteicis un
a. - tie ir tiesisko regulējumu vai noteikumu rezultāts, vai
b. Patērētājam ir tiesības atcelt līgumu pirms cenas paaugstināšanas sākuma.

5. Visas cenas, kas norādītas produktu vai pakalpojumu sniegšanā, ietver PVN.12. Pants - Līguma izpilde un papildu garantija

1. Uzņēmējs garantē, ka produkti un / vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā uzskaitītajām specifikācijām, pamatotām izmantojamības un / vai uzticamības prasībām un spēkā esošajiem likuma un / vai valdības noteikumiem līguma dienā. tika noslēgts. Ja par to vienojas, uzņēmējs arī garantē, ka produkts ir piemērots citai lietošanai, nevis parastai lietošanai.

2. Uzņēmēja, viņa piegādātāja, ražotāja vai importētāja piedāvātā papildu garantija nekad neietekmē tiesības un prasības, kuras patērētājs var izmantot pret uzņēmēju par uzņēmēja pienākumu neizpildi, ja uzņēmējs nav izpildījis savas saistības līguma daļa.

3. Ar “papildu garantiju” saprot katru uzņēmēja, viņa piegādātāja, importētāja vai ražotāja saistību, kurā viņš patērētājam piešķir noteiktas tiesības vai prasības, kas pārsniedz likumīgi noteiktās prasības, ja viņš neizpilda savas saistības. līguma daļa.13. Pants - Piegāde un izpilde

1. Uzņēmējs veic vislabāko iespējamo rūpību, rezervējot pasūtījumus un izpildot produktu pasūtījumus, kā arī novērtējot pakalpojumu sniegšanas pieprasījumus.

2. Piegādes vieta ir adrese, kuru Patērētājs norādījis uzņēmējam.

3. Pienācīgi ievērojot šo Vispārīgo noteikumu 4. panta nosacījumus, Uzņēmējs pieņemtos pasūtījumus izpilda ar ērtu ātrumu, bet vismaz 30 dienu laikā, ja vien nav panākta vienošanās par citu piegādes periodu. Ja piegāde ir aizkavējusies vai ja pasūtījumu nevar izpildīt vai to var aizpildīt tikai daļēji, par to informē Patērētāju viena mēneša laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Šādos gadījumos Patērētājam ir tiesības atteikties no līguma bez maksas un ar tiesībām uz iespējamo atlīdzību.

4. Pēc atteikšanās saskaņā ar iepriekšējo punktu Uzņēmējs nekavējoties, bet vismaz 30 dienu laikā pēc atteikšanās, atdod Patērētāja veikto maksājumu.

5. Produktu nozaudēšanas un / vai sabojāšanas risku uzņēmējs sedz līdz brīdim, kad tas tiks piegādāts Patērētājam vai iepriekš ieceltam un patērētājam paziņotam pārstāvim, ja vien nav skaidri norunāts citādi.14. pants - Turpinoši izpildes līgumi: darbības laiks, izbeigšana un atjaunošana
Izbeigšana

1. Patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru produktu (ieskaitot elektrību) vai pakalpojumu piegādi, pienācīgi ievērojot izbeigšanas noteikumus un par to paziņojot ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš .

2. Patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecināms uz regulāru produktu (ieskaitot elektrību) vai pakalpojumu piegādi noteiktā perioda beigās, pienācīgi ievērojot izbeigšanas noteikumus un līgumu. par to paziņo ne ilgāk kā vienu mēnesi.

3. Patērētājs var atcelt iepriekšējos punktos minētos līgumus:
- jebkurā laikā un neaprobežojas tikai ar līguma izbeigšanu noteiktā laikā vai noteiktā laika posmā;
- vismaz tādā pašā veidā, kā tos noslēdza viņš;
- vienmēr ar tādu pašu paziņojumu, kādu uzņēmējs sev noteica.
Pagarināšana

4. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru produktu (ieskaitot elektrību) vai pakalpojumu piegādi, nevar automātiski pagarināt vai atjaunot uz noteiktu laiku.

5. Neskarot iepriekšējo punktu, līgumu uz noteiktu laiku, kas attiecas uz regulāru dienas laikrakstu, avīžu, nedēļas laikrakstu un žurnālu piegādi, var automātiski pagarināt uz noteiktu trīs mēnešu periodu, ja Patērētājs var izbeigt šo pagarināto līgumu pagarinājuma beigās ar ne vairāk kā viena mēneša paziņojumu.

6. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru preču vai pakalpojumu piegādi, var automātiski pagarināt klusuciešot uz nenoteiktu laiku, ja Patērētājs to var jebkurā laikā atcelt, paziņojot par to mēnesi iepriekš. Paziņojums vāzē ir ilgākais trīs mēneši. Līgums attiecas uz dienas laikrakstu, avīžu, nedēļas un žurnālu piegādi, kas notiek regulāri, bet retāk kā reizi mēnesī.

7. Līgums ar ierobežotu laiku, regulāri piegādājot izmēģinājuma dienas dienas laikrakstus, laikrakstus, nedēļas izdevumus un žurnālus (izmēģinājuma vai ievada abonēšana), netiek automātiski atjaunots un beidzas automātiski pēc izmēģinājuma vai ievada perioda.

ilgums
8. Ja līguma darbības laiks ir vairāk nekā viens gads, Patērētājs var izbeigt līgumu jebkurā laikā pēc viena gada ar brīdinājumu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, ja vien saprātīgums un taisnīgums nepretojas līguma izbeigšanai pirms norunātā termiņa beigām .
15. pants - Maksājums

1. Ja līgumā vai papildu nosacījumos nav noteikts citādi, Patērētāja samaksājamās summas jāsamaksā 14 dienu laikā pēc pārdomu perioda vai, ja 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nav pārdomu perioda. Ja tiek panākta vienošanās par pakalpojuma sniegšanu, šis periods sākas dienā, kad Patērētājs ir saņēmis līguma apstiprinājumu.

2. Pārdodot produktus patērētājiem, Vispārējos noteikumos nav atļauts vienoties par avansa maksājumu, kas pārsniedz 50%. Ja tika panākta vienošanās par avansa maksājumu, Patērētājs pirms norunātā avansa maksājuma veikšanas nevar apliecināt nekādas tiesības attiecībā uz attiecīgā pasūtījuma vai attiecīgā pakalpojuma (-u) izpildi.

3. Patērētāja pienākums ir nekavējoties informēt Uzņēmēju par iespējamām neprecizitātēm norādītajās vai norādītajās maksājumu detaļās.

4. Gadījumā, ja Patērētājs nav laikus izpildījis savas maksājuma saistības (-as), un Uzņēmējs viņam ir norādījis, ka maksājums ir kavēts, un patērētājam ir devis 14 dienu periodu maksājumu saistību izpildei, ir jāmaksā likumā noteiktie procenti par maksājamo summu, un Uzņēmējs ir tiesīgs no Patērētāja iekasēt visas ārpustiesas piedziņas izmaksas. Šīs ārpustiesas iekasēšanas izmaksas sastāda ne vairāk kā 15% par neatmaksātajām summām līdz EUR 2,500, 10% par sekojošajiem EUR 2,500 un 5% par šādiem EUR 5000, ar minimālo summu € 40. Uzņēmējs var atkāpties no iepriekšminētajām summām. un procenti patērētāja labā.
16. pants - Sūdzību procedūra

1. Uzņēmējam ir jāizstrādā pietiekami paziņota sūdzību procedūra, un viņš sūdzību izskata saskaņā ar šo sūdzību iesniegšanas procedūru.

2. Sūdzības par līguma izpildi jāiesniedz uzņēmējam pilnībā un skaidri jāapraksta saprātīgā laikā pēc tam, kad patērētājs ir atklājis defektus

3. Uz uzņēmējam iesniegtajām sūdzībām jāatbild 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams paredzams ilgāks laiks, Uzņēmējs 14 dienu laikā atbild ar paziņojumu par saņemšanu un norādi, kad Patērētājs var sagaidīt detalizētāku atbildi.

4. Ja sūdzību nevar atrisināt kopīgā apspriešanā saprātīgā termiņā vai 3 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas, radīsies strīds, par kuru var rasties strīdu izšķiršanas noteikumi.
17 pants - Strīdi

1. Līgumus starp uzņēmēju un patērētāju, uz kuriem attiecas šie vispārējie noteikumi, nosaka vienīgi Nīderlandes tiesību akti.

2. Pienācīgi ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus, gan Patērētājs, gan uzņēmējs uz Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Hāga (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Strīdu izskata Nīderlandes Strīdu komiteja [Geschillencommissie] tikai tad, ja Patērētājs saprātīgā termiņā ir iesniedzis savu sūdzību Uzņēmējam.

4. Strīds ir jāiesniedz rakstiski Geschillencommissie Webshop trīs mēnešu laikā pēc strīda rašanās.

5. Ja Patērētājs vēlas iesniegt strīdu Geschillencommissie, šī izvēle uzņēmējam ir saistoša. Kad uzņēmējs vēlas iesniegt strīdu Geschillencommissie, patērētājam piecu nedēļu laikā pēc rakstiska uzņēmēja pieprasījuma ir jāizsakās rakstveidā, vai viņš to vēlas vai vēlas, lai strīdu izskata kompetentā tiesa. Ja Uzņēmējs piecu nedēļu laikā nav dzirdējis par Patērētāja izvēli, Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt strīdu kompetentajā tiesā.

6. Geschillencommissie lēmums tiks pieņemts saskaņā ar šķīrējtiesas komisijas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Geschillencommissie lēmums ir saistošs padoms.

7. Strīdu izskatīšanas komisija neapstrīdēs strīdu vai pārtrauks to izskatīt, ja uzņēmējam tiek noteikts moratorijs, viņš bankrotē vai faktiski ir beidzis uzņēmējdarbību, pirms Komisija tiesas sēdē nav izskatījusi strīdu un pasludinājusi galīgo apbalvojumu.18 pants - Papildu noteikumi vai atkāpes

Papildu noteikumiem un / vai atkāpēm no šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem nevajadzētu kaitēt Patērētājam, un tie jānosaka rakstiski vai jāreģistrē tā, lai Patērētājs tos varētu pieejamā veidā uzglabāt ilgtermiņa datu nesējā.19. pants - Vispārīgo noteikumu un nosacījumu grozījumi

1. Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi netiks mainīti, vienīgi konsultējoties ar Nīderlandes Consumentenbond (Patērētāju asociāciju).

2. Šo Noteikumu un nosacījumu grozījumi ir spēkā tikai pēc tam, kad tie ir publicēti atbilstošā veidā, ar nosacījumu, ka atbilstošu grozījumu gadījumā piedāvājuma derīguma laikā dominē Patērētājam vislabvēlīgākais noteikums.