Член 1 - Дефиниции

Во овие Услови и правила, следните услови ќе го имаат следново значење:

Дополнителен договор: договор во кој потрошувачот стекнува производи, дигитални содржини и / или услуги во однос на договорот за далечина и овие стоки, дигитални содржини и / или услуги се испорачани од претприемачот или трета страна врз основа на договор помеѓу оваа трета страна и претприемачот;
Период на размислување: периодот во кој потрошувачот може да го искористи своето право на повлекување;
Потрошувач: физичко лице кое не дејствува за цели поврзани со неговите трговски, трговски, занаетчиски или професионални активности;
Ден: календарски ден;
Дигитална содржина: податоци произведени и испорачани во дигитална форма;
Континуиран договор за извршување: договор за испорака на стоки, услуги и / или дигитална содржина во одреден период;
Одржлив носител на податоци: сите средства, вклучувајќи и е-пошта, кои му овозможуваат на потрошувачот или на претприемачот да чува информации насочени кон него лично на таков начин што го прави идните консултации и употреба можни во период кој одговара на целта за која информацијата е наменета и што овозможува непроменета репродукција на складираните информации.
Право на повлекување: опцијата на потрошувачот да не продолжи со договорот за далечина во периодот на ладење;
Претприемач: природно на правно лице кое обезбедува производи, (пристап до) дигитални содржини и / или услуги на потрошувачите на далечина;
Договор за растојание: договор склучен од претприемачот и потрошувачот во рамките на организиран систем за продажба на производи, дигитални содржини и / или услуги на далечина, со што се прави ексклузивна или дополнителна употреба на една или повеќе технологии за комуникација на далечина до заклучок од договорот;
Технологија за комуникација на далечина: средство што треба да се искористи за склучување договор без потрошувачот и претприемачот да бидат заедно на исто место во исто време.Член 2 - Идентитетот на претприемачот

Име на претприемачот: PrintCMR
Деловна адреса: Коренслот 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандија
Посета на адреса: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандија
Повикувачки број: + 31-651246097
И-мејл адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Вие треба да вклучите JavaScript за да ја видите.
Број на Комората за трговија: NL 30182545
Број за идентификација на ДДВ: NL168977928B01

За холандскиот превод: кликнете овде за повеќе информации.Член 3 - Применливост

1. Овие општи правила и услови важат за секоја понуда од претприемачот и за кој било договор за далечина склучен од претприемач и потрошувач.

2. Пред склучување на договор за далечина, претприемачот го става на располагање текстот на овие општи правила и услови бесплатно и што е можно поскоро. Доколку тоа е разумно невозможно, претприемачот ќе наведе на кој начин може да се прегледаат Општите услови и дека тие ќе бидат испратени бесплатно доколку тоа е побарано, пред да се склучи далечниот договор.

3. Доколку договорот за далечина е склучен по електронски пат, текстот на овие Општи услови и услови, во отстапување од претходниот дел и пред да се склучи договорот за далечина, може исто така да му се достави на потрошувачот по електронски пат на таков начин што потрошувачот може лесно чувајте го на долгорочен носач на податоци. Доколку ова е разумно невозможно, ќе биде наведено каде Општите услови може да се гледаат по електронски пат и дека ќе бидат испратени до нив на барање на потрошувачот бесплатно, или преку електронски средства или на друг начин, пред склучувањето на договорот за далечина;

4. Во случај специфичен услов за производ или услуга да се применува како додаток на овие Општи услови и правила, соодветно ќе се применуваат вториот и третиот став, а во случај на контрадикторни услови, потрошувачот секогаш може да се жали на применливата одредба дека е најповолен за него / неа.Член 4 - Понудата

1. Ако понудата е со ограничено траење или ако се применуваат одредени услови, таа ќе биде изрично наведена во понудата.

2. Понудата содржи целосен и точен опис на понудените производи, дигитална содржина и / или услуги. Описот е соодветно детален за да му се овозможи на потрошувачот соодветно да ги процени производите, услугите и / или дигиталната содржина. Доколку Претприемачот користи слики, тие се вистинити слики за обезбедените производи и / или услуги. Очигледните грешки или грешки во понудата не го врзуваат претприемачот.

3. Сите понуди содржат такви информации што на потрошувачот му е јасно кои права и обврски се придружени со прифаќањето на понудата.Член 5 - Договорот

1. Предмет на одредбите од став 4, договорот станува валиден кога потрошувачот ќе ја прифати понудата и ќе ги исполни поставените услови.

2. Доколку потрошувачот ја прифатил понудата преку електронски средства, претприемачот веднаш ќе го потврди приемот дека ја прифатил понудата преку електронски средства. Сè додека не е потврдено приемот на споменатото прифаќање, потрошувачот може да се откаже од договорот.

3. Доколку договорот е склучен по електронски пат, Претприемачот ќе преземе соодветни технички и организациски безбедносни мерки за електронски пренос на податоци и ќе обезбеди безбедна веб-околина. Доколку потрошувачот може да плати електронски, претприемачот треба да почитува соодветни безбедносни мерки.

4. Претприемачот може, во рамките на законот, да собере информации за способноста на потрошувачот да ги исполни своите обврски за плаќање, и сите факти и фактори релевантни за одговорно склучување на договорот за далечина. Ако, постапувајќи според резултатите од оваа истрага, претприемачот има здрави причини за не склучување на договорот, тој има законско право да одбие налог или барање поткрепено со причини или да приложи посебни услови за спроведување.

5. Пред да го испорача производот, претприемачот ќе ги испрати следниве информации заедно со производот, услугата или дигиталната содржина во писмена форма или на таков начин што потрошувачот може да ги чува на достапен начин на долгорочен носител на податоци:
а посета на адреса на деловна деловна активност на претприемачот каде што потрошувачот може да стапи во контакт со какви било поплаки;
б условите на кои и начинот на кој потрошувачот може да го искористи правото на повлекување, или, според случајот, јасни информации за тоа дека е изземен од правото на повлекување;
в. информациите кои одговараат на постојните по-продажни услуги и гаранции;
d. Цената ги вклучува сите даноци на производот, услугата или дигиталната содржина, каде што е применливо трошоците за испорака и начинот на плаќање, испорака или спроведување на договорот за далечина;
e. условите за откажување на договорот ако договорот трае повеќе од една година или на неопределено време.
f. стандардниот образец за повлекување доколку потрошувачот има право на повлекување.

6. Во случај на продолжување на договорот за изведба, одредбата од претходниот став се однесува само на првата испорака.Член 6 - Право на повлекување

Во случај на производи:

1. Потрошувачот може да одбие договор за набавка на производ без да наведе причини за период на размислување од најмалку 14 дена. Претприемачот може да го праша потрошувачот за причината за повлекувањето, но не може да го присили да ги наведе своите причини.

2. Периодот на рефлексија наведен во пот-клаузула 1 започнува на денот кога производот е примен од потрошувачот или од трето лице назначено од него однапред и кое не е превозник, или
а ако Потрошувачот порачал неколку производи по ист редослед: денот на кој потрошувачот или трето лице назначено од него го добило последниот производ. Претприемачот може да одбие нарачка на неколку производи со различни датуми на испорака под услов тој јасно да го информира потрошувачот пред процесот на нарачка.
б во случај кога испораката на производот се состои од неколку серии или делови: денот на кој потрошувачот или трето лице назначено од него ја добиле последната серија или последниот дел.
в во случај на договор за редовна испорака на производи за даден период: денот на кој потрошувачот или трето лице назначено од него го доби првиот производ.

Во случај на услуги и дигитални содржини кои не се доставуваат на физички превозник:

3. Потрошувачот може да раскине договор за услуги или договор за испорака на дигитална содржина што не е доставен на физички оператор без да наведе причини во рок од најмалку 14 дена. Претприемачот може да го праша потрошувачот за причината за повлекувањето, но не може да го присили да ги наведе своите причини.

4. Периодот на размислување наведен во член 3 започнува на денот по склучувањето на договорот.

Продолжен период на размислување за производи, услуги и дигитални содржини што не биле испорачани на физички превозник во случај да не се даваат информации за правото на повлекување:

5. Доколку претприемачот не му ги доставил на потрошувачот законски потребните информации за правото на повлекување или не обезбедил стандарден образец за повлекување, периодот на размислување истекува дванаесет месеци по завршувањето на првичниот период на размислување во согласност со периодот на рефлексија утврдени во претходните под-клаузули на овој член.

6. Доколку претприемачот му ги доставил на потрошувачот информациите наведени во претходниот член во рок од дванаесет месеци по почетокот на денот на првичниот период на размислување, периодот на рефлексија истекува 14 ден по денот на кој потрошувачот ги добил информациите.


Член 7 - Обврски на потрошувачот за време на размислувањето

1. За време на овој период, потрошувачот треба внимателно да се справува со производот и пакувањето. Потрошувачот треба да го распакува или да го користи производот само во оној степен што е неопходен за утврдување на природата, карактеристиките и ефектот на производот. Водечки принцип е дека потрошувачот може да се справува и прегледува само на производот на начин на кој е дозволено да се справува со производот во продавницата.

2. Потрошувачот е одговорен само за намалувањето на вредноста на производот што е предизвикано од начинот на ракување со производот, кој отишол подалеку од дозволеното во под-дел 1.

3. Потрошувачот не одговара за намалување на вредноста на производот доколку претприемачот не му ги обезбедил сите правни информации за правото на повлекување пред склучување на Договорот.Член 8 - Остварување на правото на потрошувач на повлекување и трошоците

1. Доколку потрошувачот го искористи своето право на повлекување, тој недвосмислено ќе го извести претприемачот со стандардниот образец за повлекување во периодот на размислување.

2. Потрошувачот ќе го врати производот или ќе му го достави на (овластениот претставник на) Претприемачот во најкраток можен рок, но во рок од 14 дена сметајќи од денот по известувањето наведен во пот-клаузула 1. Ова не е потребно ако претприемач понуди самиот да го собере производот. Потрошувачот го набудуваше периодот на враќање на производот во секој случај ако производот се врати пред истекот на периодот на рефлексија.

3. Потрошувачот ќе го врати производот со сите испорачани додатоци и доколку е разумно можно во првобитната состојба и пакувањето и во согласност со разумните и јасни упатства дадени од претприемачот.

4. Ризикот и товарот на докажување за правилно и навремено остварување на правото на повлекување паѓаат на потрошувачот.

5. Потрошувачот ги сноси директните трошоци за враќање на производот. Доколку Претприемачот не пријавил дека Потрошувачот мора да ги сноси овие трошоци или ако Претприемачот посочил дека тој сам ќе ги сноси трошоците, Потрошувачот не треба да ги плаќа трошоците за враќање на производот.

6. Доколку Потрошувачот се повлече откако претходно експлицитно побара да не започне вршење на услуга или снабдување со гас, вода или електрична енергија за продажба во ограничен обем или дадена количина за време на периодот на рефлексија, Потрошувачот ќе му плати на претприемачот износ што е еднаков на делот на веќе извршената обврска за време на повлекувањето во споредба со целосната усогласеност на обврската.

7. Потрошувачот не ги сноси трошоците за вршење услуги за снабдување со вода, гас или електрична енергија кои не биле подготвени за продажба во ограничен обем или количина, или за набавка на централно греење доколку
а претприемачот не му доставил на потрошувачот законски потребни информации за правото на повлекување, надоместокот на трошоците во случај на повлекување или стандардната форма за повлекување или
б ако потрошувачот не побарал експлицитно да започне вршење на услугата или снабдување со гас, вода и електрична енергија или централно греење за време на периодот на рефлексија.

8. Потрошувачот не носи никакви трошоци за целосна или делумна испорака на дигитална содржина што не е зачувана на физички оператор, доколку
а пред породувањето, тој не изрекол согласност да започне со извршување на договорот пред крајот на периодот на размислување;
б тој не призна дека го изгубил правото на повлекување кога дал согласност; или
в претприемачот не успеа да ја потврди изјавата на потрошувачот.

9. Доколку потрошувачот го искористи своето право на повлекување, сите дополнителни договори завршуваат со закон.Член 9 - Обврски на претприемачот во случај на повлекување

1. Доколку претприемачот го направи можно известувањето за повлекување со електронски средства, тој веднаш ќе испрати потврда за враќање.

2. Претприемачот ќе ги надомести сите плаќања направени од потрошувачот, вклучително и сите трошоци за испорака што потрошувачот може да ги наплати за вратениот производ, што е можно поскоро, но во рок од 14 дена од денот на кој потрошувачот го известил за повлекувањето. Освен доколку Претприемачот не понуди самиот да го собере производот, може да почека со отплата додека не го добие производот или додека потрошувачот не докаже дека го вратил производот, кое и да се случи прво.

3. Претприемачот ќе ги искористи истите средства за плаќање што ги користел потрошувачот, освен ако потрошувачот не се согласи на друг метод. Надоместокот за потрошувачот е бесплатен.

4. Ако потрошувачот се одлучи за поскап метод на испорака наместо најевтината стандардна испорака, претприемачот не треба да ги надоместува дополнителните трошоци за поскапиот метод.Член 10 - Исклучување на правото на повлекување

Претприемачот може да ги исклучи следните производи и услуги од правото на повлекување, но само ако претприемачот јасно го известил ова при доставување на понудата или, во секој случај, навремено пред склучување на договорот:

1. Производи или услуги со цена што е предмет на флуктуации на финансискиот пазар на кој претприемачот нема влијание и кои можат да се појават во периодот на повлекување;

2. Договори што се склучуваат за време на јавно наддавање. Јавна аукција се дефинира како метод на продажба со кој претприемачот нуди производи, дигитална содржина и / или услуги на потрошувачот кој е лично присутен или има можност да биде лично присутен на аукцијата под раководство на наддавач на аукција и при што успешниот понудувач е должен да ги купува производите, дигиталната содржина и / или услугите.

3. Договори за услуги, по целосно извршување на услугата, но само ако
а претставата започна со експлицитна претходна согласност на потрошувачот; и
б потрошувачот изјави дека ќе го изгуби правото на повлекување веднаш штом претприемачот целосно го исполни договорот.

4. Договори за услуги за овозможување на сместување кога е обезбеден одреден период на спроведување и освен за станбени цели, превоз на стоки, услуги за изнајмување автомобили и угостителство;

5. договори поврзани со активности за слободно време кога одреден датум или период на изведба е договорен во договорот;

6. Производи произведени во согласност со спецификациите на потрошувачите кои не се префабрикувани и се произведуваат врз основа на индивидуален избор или одлука на потрошувачот или се наменети за одредено лице;

7. Расипливи производи или производи со ограничена издржливост.

8. Запечатени производи кои не се од здравствени или хигиенски причини несоодветни за враќање и од кои е скршен печатот;

9. Производи кои по својата природа се неповратно мешани со други производи;

10. Алкохолни пијалоци за кои цената е договорена на склучување на договорот, но чија испорака може да се изврши само по 30 дена, а чија вистинска вредност зависи од флуктуациите на пазарот, на кои претприемачот не може да влијае.

11. Запечатени аудио и видео записи и компјутерски програми од кои плочите се искршени по породувањето;

12. Весници, периодични списанија или списанија, со исклучок на претплати на нив;

13. Испорака на дигитална содржина, освен на физички оператор, но само ако:
а претставата започна со експлицитна претходна согласност на потрошувачот;
б потрошувачот изјави дека ќе го изгуби правото на повлекување со тоа.Член 11 - Цената

1. Цените на обезбедените производи и / или услуги не се зголемуваат за време на периодот на важење даден во понудата, предмет на промени во цената заради промена на стапките на ДДВ.

2. Наспроти претходниот став, Претприемачот може да понуди производи или услуги чии цени се предмет на флуктуации на финансискиот пазар кои се надвор од контролата на претприемачот, по варијабилни цени. Понудата ќе ја наведе можноста да биде предмет на флуктуации и фактот дека сите наведени цени се целни цени.

3. Зголемувањата на цените во рок од 3 месеци по склучувањето на договорот се дозволени само доколку се резултат на ново законодавство.

4. Зголемувањата на цените од 3 месеци по склучувањето на договорот се дозволени само доколку претприемачот го има предвидено и
а тие се резултат на законски регулативи или одредби, или
б потрошувачот има овластување да го откаже договорот пред денот на започнување на зголемувањето на цената.

5. Сите цени наведени во обезбедувањето производи или услуги вклучуваат ДДВ.Член 12 - Изведба на договор и дополнителна гаранција

1. Претприемачот гарантира дека производите и / или услугите се во согласност со договорот, со спецификациите наведени во понудата, со разумни барања за употребливост и / или сигурност и со постојните законски одредби и / или владините прописи на денот на договорот беше заклучен. Доколку се согласи, претприемачот исто така гарантира дека производот е погоден за друга, освен за нормална употреба.

2. Дополнителна гаранција понудена од Претприемачот, неговиот Добавувач, Производител или Увозник никогаш нема да влијае на правата и побарувањата на Потрошувачот може да вежба против Претприемачот за неисполнување на обврските на Претприемачот доколку Претприемачот не ги исполнил своите дел од договорот.

3. Под „дополнителна гаранција“ се подразбира секоја обврска од страна на претприемачот, неговиот снабдувач, увозник или производител во која тој му доделува одредени права или побарувања на потрошувачот, кои одат подалеку отколку што е законски побарано во случај да не ги почитува своите дел од договорот.Член 13 - Испорака и извршување

1. Претприемачот се грижи за најдобра можна грижа при резервирање на налози и извршување на налози за производи и при проценка на барањата за обезбедување услуги.

2. Местото на испорака е на адресата дадена од потрошувачот на претприемачот.

3. Со соодветно почитување на одредбите во член 4 од овие општи правила и услови, претприемачот ќе изврши прифатени налози со пригодна брзина, но најмалку во рок од 30 дена, освен ако не е договорен друг период на испорака. Ако испораката е одложена, или ако нарачката не може да се пополни или може да се пополни само делумно, потрошувачот ќе биде информиран за ова во рок од еден месец по нарачката. Во такви случаи, потрошувачот има право да се откаже од договорот бесплатно и со право на можен надомест.

4. По одбивањето во согласност со претходниот став, Претприемачот ја враќа исплатата што ја извршил потрошувачот навремено, но најмалку во рок од 30 дена по одбивањето.

5. Ризикот од загуба и / или оштетување на производите ќе го сноси претприемачот сè до моментот на достава до потрошувачот или претставник назначен однапред и објавен на потрошувачот, освен ако не е изречно договорено поинаку.Член 14 - Договори за континуирана изведба: времетраење, раскинување и обновување
Престанок

1. Потрошувачот може во секое време да раскине договор што бил склучен на неопределено време и кој се протега на редовна испорака на производи (вклучително и електрична енергија) или услуги, со соодветно почитување на правилата за раскинување и предмет на не повеќе од еден месец известување .

2. Потрошувачот може во секое време да раскине договор што бил склучен за одредено време и кој се протега на редовна испорака на производи (вклучувајќи електрична енергија) или услуги на крајот на конкретниот период, со соодветно почитување на правилата за раскинување и предмет на не повеќе од еден месец известување.

3. Потрошувачот може да ги откаже договорите споменати во претходните ставови:
- во кое било време и да не биде ограничено на престанок во одредено време или во даден период;
- барем на ист начин како што беа заклучени од него;
- во секое време со исто известување како што претприемачот си го назначил за себе.
Продолжување

4. Договор склучен за одреден период кој се протега на редовна испорака на производи (вклучително и електрична енергија) или услуги не може автоматски да се продолжи или обновува за определен период.

5. Без оглед на претходниот став, договор за одреден период кој се протега на редовна испорака на дневни весници, весници, неделни весници и списанија, може премолчено да се обнови за одреден период од најмногу три месеци, доколку потрошувачот може да го раскине овој продолжен договор кон крајот на продолжувањето со најава од најмногу еден месец.

6. Договор склучен на определено време и кој се протега на редовна испорака на производи или услуги може да се продолжи премолчено на неопределено време ако потрошувачот може да го откаже во кое било време со известување од еден месец. Известувањето е најмногу три месеци во вазна, договорот е за испорака на дневни весници, весници и неделници и списанија што се случуваат редовно, но помалку од еднаш месечно.

7. Договор со ограничено времетраење на редовна испорака на пробни дневни весници, весници, неделници и списанија (пробна или воведна претплата) не се обновува премолчено и завршува автоматски по пробниот или воведниот период.

Времетраење
8. Ако времетраењето на договорот е повеќе од една година, потрошувачот може да го раскине договорот во кое било време по една година со известување не повеќе од еден месец, освен ако разумноста и правичноста не му одолеат на раскинувањето пред крајот на договорениот рок .
Член 15 - Плаќање

1. Освен ако не е поинаку определено во договорот или во дополнителните услови, износите што треба да ги плати потрошувачот мора да бидат подмирени во рок од 14 дена по периодот на размислување, или ако нема период на размислување во рок од 14 дена по склучувањето на договорот. Во случај на договор за обезбедување услуга, овој период започнува на денот кога потрошувачот ја добил потврдата за договорот.

2. При продажба на производи на потрошувачи, не е дозволено да се преговара за авансно плаќање повеќе од 50% во Општите услови. Доколку е договорено авансно плаќање, потрошувачот не може да тврди никакво право во врска со извршувањето на предметната нарачка или предметните услуги (услуги) пред да ја изврши договорената авансна исплата.

3. Потрошувачот има должност навремено да го информира Претприемачот за можните неточности во деталите за плаќањето што беа дадени или наведени.

4. Во случај потрошувачот да не ги испочитувал своите обврски за плаќање навремено, а претприемачот му посочил дека плаќањето доцни и му дозволи на потрошувачот рок од 14 дена да ги исполни обврските за плаќање, потрошувачот е да ја плати законската камата на износот што се плаќа и претприемачот има право да му наплати на потрошувачот за какви било трошоци за вонсудска наплата. Овие трошоци за вонсудска наплата изнесуваат не повеќе од 15% за неподмирени износи до 2,500 €, 10% за следните 2,500 € и 5% за следните 5000 €, со минимум 40 €. Претприемачот може да отстапи од гореспоменатите износи и проценти во корист на потрошувачот.
Член 16 - Постапка за жалби

1. Претприемачот има доволно известена постапка за поплаки и ќе се справи со жалбата во согласност со оваа постапка за приговор.

2. Compалбите за извршувањето на договорот се доставуваат целосно и јасно опишани до претприемачот во разумен рок откако потрошувачот ги открил дефектите

3. На поплаките доставени до претприемачот ќе се одговори во рок од 14 дена по датумот на прием. Доколку за жалба е потребно предвидено подолго време за постапување, претприемачот ќе одговори во рок од 14 дена со известување за прием и назнака кога потрошувачот може да очекува подетален одговор.

4. Ако жалбата не може да се реши во заедничка консултација во разумен рок или во рок од 3 месеци по поднесувањето на жалбата, ќе има спор што е отворен за правилата за решавање на спорот.
Член 17 - Спорови

1. Договорите помеѓу претприемачот и потрошувачот на кои се применуваат овие Општи услови, исклучиво се регулираат со холандскиот закон.

2. Со соодветно почитување на одредбите утврдени подолу, споровите помеѓу потрошувачот и претприемачот за формирање или извршување на договори поврзани со производи или услуги што претприемачот мора да ги испорача или веќе ги доставил, можат да бидат поднесени од потрошувачот и претприемачот во Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Хаг (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Холандскиот комитет за спорови [Geschillencommissie] раководи со спор само доколку потрошувачот ја поднесе својата / нејзината жалба до претприемачот во разумен рок.

4. Спорот мора да биде доставен во писмена форма до Geschillencommissionie Webshop во рок од три месеци по појавата на спорот.

5. Доколку потрошувачот сака да достави спор до Geschillencommissionie, претприемачот е обврзан на овој избор. Кога претприемачот сака да го поднесе спорот до Geschillencommissionie, потрошувачот мора да зборува во писмена форма во рок од пет недели по писменото барање на претприемачот, дали тој сака или сака надлежниот суд да го реши спорот. Доколку претприемачот не слушнал за опцијата на потрошувачот во рок од пет недели, претприемачот има право да го достави спорот до надлежниот суд.

6. Одлуката на Geschillencommissionie ќе биде донесена под условите утврдени во правилата на Арбитражната комисија (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Одлуката на Geschillencommissie е обврзувачки совет.

7. Комитетот за спорови нема да се справи со спор или ќе престане да го води ако претприемачот добие мораториум, банкротира или навистина ги заврши своите деловни активности пред Комисијата да го реши спорот на расправата и да ја донесе конечната награда.Член 18 - Дополнителни одредби или дерогации

Дополнителни одредби и / или отстапувања од овие Општи услови не треба да бидат на штета на потрошувачот и мора да бидат напишани или запишани на таков начин што потрошувачот може да ги чува на достапен начин на долгорочен носител на податоци.Член 19 - Измени и дополнувања на Општите правила и услови

1. Овие општи услови не се менуваат освен во консултација со холандската Конзументенбонд (Здружение на потрошувачи).

2. Измените и дополнувањата на овие Услови и правила важат само откако ќе бидат објавени на соодветен начин, под услов во случај на соодветни измени, одредбата што е најповолна за потрошувачот да преовладува за време на важноста на понудата.